اگر مردم »متمدن« غذاي طبيعي را به وسيله آتش جاهلانه محو و نابود
نكنند، با محصول موجود مي توان پنج برابر جمعيت دنيا را تغذيه نمود .

لبتھ این بھ آن معنا نیست کھ جمعیت پتانسیل افزایش یافتن را داشتھ باشد؛ در حقیقت جمعیت انسان ھا در تمام سیّاره، باید
کمتر از پانصد میلیون نفر باشد

مردم »متمدن« هشتاد درصد غذاي طبيعي را كه از زمين به دست مي آورند به وسـيله آتـش جاهلانـه
نابود مي كنند، سپس مي نشينند و از كمبود مواد غذايي صحبت مي كنند. اگر مردم جهان كليه خوراك
هاي مرده را كنار بگذارند آنها از غذاي خود نه تنها چيزي نكاسته اند بلكه از مواد غيرطبيعي و سمي كه
باعث بروز انواع بيماري ها مي باشد رهايي يافته اند. اين سخنان براي مرده خواران باور نكردني به نظر
مي رسـد،ولي عين حقيقت است. اگر يك مرده خوار هفته اي يك خوشه انگور بخورد، همين يك
خوشه انگـور و مقدار ناچيزي سلول هاي غذايي كه از اثرات آتش نجات يافته اند او را تغذيه مي كند و
زنده نگه مـي دارد. از اينجا براي همه كس آشكار مي شـود كـه غـذاي طبيعـي تـا چـه حـد ارزش
غـذايي دارد ، بعضـي از دانشمندان تلاش مي كنند كه غذاي مصنوعي كم حجم و فشرده اي پيدا كنند
كه مردم از زحمات «پخت و پز» آسوده بشوند. آنها نمي بينند كه طبيعت همين فكر را ً قبلا كرده و
غـذاي فشـرده و كـم حجمـي مثـل گندم، گردو و بادام به آنها ارزاني داشته است تا هر كس بتواند يك
مشت از آنها را در جيـب گذاشـته و تمام روز به آسودگي دنبال كار خود برود. اگر فقط گندم به صورت
زنده مصـرف شـود مـي توانـدپـنج شش برابر جمعيت دنيا را تغذيه نمايد
يك كارگر روزانه نصف مزد خود را صرف خريد نان خالي مي كند، باز هم زن و فرزندان وي سير
نيستند و هميشه مريض و ناتوان هستند. حال اينكه اگر همين كارگر فقط نيم كيلو يعني چهار ريـال
گندم زنده براي خانواده اش تهيه نمايد هم آنان را سير نموده و هم سلامتي آنها را به خوبي تأمين نمـوده
است. اين است كار پروردگار بزرگ كه هنوز مردم بدان پي نبرده اند .
در حال حاضر مللي هستند كه از كمبود مواد غذايي رنج مي برنـد و در آسـتانه قحطـي مـي باشـند
و عجيب اين است كه فقط يك اعلان رسمي از طرف وزارت بهداري به اين عنوان كه طباخي يـك
عمـل غلط و خطرناكي است، كافي است كه اين ملت ها از هرگونه ناراحتي در امان باشند .
بعضي ها از من سؤال مي كنند كه اگر غذاي «پخته» نخوريم پس چه بايد بخوريم؟ به نظر آنها غـذاي
اصلي انسان، يعني صبحانه، نهار و شام فقط عبارت است از خوراك هايي كه در آشپزخانه خوب
كشته و
البتھ این بھ آن معنا نیست کھ جمعیت پتانسیل افزایش یافتن را داشتھ باشد؛ در حقیقت جمعیت انسان ھا در تمام سیّاره، باید
کمتر از پانصد میلیون نفر باشد
23
گرمگرم روي ميز ميآورند. آنها خيال ميكنند كه بدون خوراكيهاي گرم نه صبحانه، نه ناهار و نـه شـام
وجود دارد. ولي كساني كه ميل دارند واقعاً سالم زندكي كنند و خيلي طولاني زندگي كنند، آنها بايد اولاً
فراموش كنند كه در اين دنيا غذاي «پخته» هم وجود دارد، ثانياً بايد نگاه كنند و ببينند كه كليه موجودات
زنده اعم از مورچه تا اسب و شتر و فيل چه مـي خورنـد. آن وقـت مـيفهمنـد كـه تمـام ميـوه جـات و
سبزيجات كه در دسترس خودشان قرار گرفته چه ارزشي دارد. «كارشناسان» غذايي طوري مردم را دچار
اشتباه كردهاند و صورتهاي بيشمار و متناقض و متضادي از انواع اغذيه و اطعمه بـه آنهـا دادهانـد كـه
برخي از مردم تصور ميكنند كه من هـم يكـي از آن «كارشناسـان» هسـتم و از مـن راجـع بـه مصـرف
غذاهاي طبيعي كسب دستور مينمايند. من در اينجا يك جواب كلي به همه ميدهم از اين قرار:
براي يك انسان واقعي نبايد هيچ نوع برنامهي مخصوص غذايي وجود داشته باشد. يك انسان حقيقي
بايد بخورد هر چه هوس مينمايد و هر موقعي كه ميخواهد و به هـر انـدازهاي كـه اشـتهاي او اجـازه
ميدهد، همانگونه كه تمام موجودات اعم از مورچه تا فيل ميخورند. فقط با اين فرق كه اين حيوانـات
بيچاره مجبورند به يك يا دو نوع غذاي ساده قناعت كنند ولي آدمي ميتواند از بين هزاران نوع غذاهاي
فشرده، ارزنده و لذيذ خوراك دلخواه خود را انتخاب كند و تناول نمايد.
بهترين و طبيعيترين طرز غذا خوردن اين است كه ما غذاي طبيعي و زنده را زير دنـدان گذاشـته و
خوب جويده با آب دهان كاملاً مخلوط كنيم و فرو ببريم. ولي اگر كساني هستند كه ميل و وقـت كـافي
دارند ميتوانند سالادهاي متنوع و خوشنما درست كنند. اين كار چندان عيبي ندارد به شرط اينكـه ايـن
سالادها را تازه به تازه بخورند و حتيالامكان با آب دهان به خوبي مخلوط نمايند. ايـن كـار تـابع هـيچ
قانون خاصي نيست چون همانطور كه گفته شد بين خوردنيهاي گياهي خوب و بد وجود ندارد، آنهـا
همه يك خاصيت دارند. آنها غذاي كامل ميباشند. فقط يك حساب فشردگي و غير فشردگي بـين آنهـا
وجود دارد. بنابراين هر فرد عادي ميتواند چند نوع از انواع سبزيجات و ميوهجات فراهم آورد، آنهـا را
خُرد يا چرخ يا رنده كرده با هم مخلوط نمايد و روغن زيتون و آبليمو يا زعفران يا هل بـدانهـا اضـافه
كرده و بخورد. بدين طريق ميتوان در مدت كوتاهي چند نوع سالادهاي مختلف و خوشمزه تهيه نمـود.
يك زندهخوار بايد تمام صحبتهايي را كه هر روز شنيده و هنوز هم ميشـنود، مـثلاً فـلان غـذا داراي
فلان ويتامين است يا فلان ميوه براي فلان مرض خوب است به كلي فراموش كنـد، اينهـا افسـانههـايي
بيفايده و حتي خيلي مضر و گمراه كننده هستند. از رژيم غذايي نبايد اسم ببريم. فقـط بايـد از قـوانين
طبيعت پيروي کنیم

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید