بدن اصلي و بدن دروغي

بدن يك مردهخوار از دو نوع ياخته تشكيل شده است: ياخته اصلي و ياخته زائد.
ياخته اصلي همين ياختههايي هستند كه بدن اصلي انسان را تشكيل ميدهند، مجهز بـه دسـتگاههـاي
اختصاصي پبچيده ميباشند كه به وسيله اين دستگاهها عمليات عضوها و غدههـا را انجـام مـيدهنـد، از
هيچ گونه ميكروب باكي نداشته و بر آنها برتري دارند به طوريكـه يـك عـده از آنهـا را تحـت فرمـان
خويش نگه ميدارند و براي انجام دادن كارهاي مفيد ميگمارنـد و عـدهاي ديگـر را كـه مضـر و ظـالم
ميباشند ميكشند و نابود ميسازند.
ولي ياختههاي زائد آنهايي هستند كه از جنبههاي تخصصي به كلي محرومند، قادر به انجام كار مفيـد
نيستند، مريضاند و ناتوان و مفتخور و در مقابل ميكروبهـا ايسـتادگي و اسـتقامتي ندارنـد و بـراي
ياختههاي اصليِ بدن بلا و بدبختي بزرگي ميباشند. ما در اين كتاب مجموعهي اين ياختههـاي زائـد را
بدن دروغي ميناميم.
هر يك از اين دو نوع بدنها غذاهاي مخصوص به خود دارد. بدن اصلي از غذاي طبيعي و زنـده بـه
وجود آمده و با غذاي طبيعي تغذيه مينمايد. ولي بدن دروغي كه از خوراكهاي طبخ شـده و مـرده بـه
وجود آمده است با مواد مرده تغذيه ميكند. هيچ وقت بدن اصلي از خوراكهاي مرده استفاده نميكند و
همچنين بدن دروغي هرگز غذاي زنده مصرف نمينمايد.
اين دو بدن كاملاً متفاوت در وجود مردهخوارها آنقدر به هم آميخته است كه هيچ كس نميتواند آنها
را از هم تشخيص بدهد و از هم جدا نمايد. فقط با يك آزمايش اساسي ميتوان اين عمل را انجام داد.
اگر مصرف غذاي زنده را به كلي قطع كنيم، بدن اصلي بدون غذا ميماند، عضوها و غـدههـا از كـار
ميافتند، اعضاء متلاشي ميگردند، مويرگها ميتركند، بدن انسان سوراخ سوراخ ميشود، لثهها متلاشـي
ميگردند، دندانها ميريزند، از همه جاي بدن خون بيرون ميريزد و چند ماه طول نميكشد كه شخص
تلف ميشود. مردم كوتاهبين براي علائم ايـن گونـه گرسـنگي حقيقـي انسـان اسـامي «علمـي» اختـراع
نمودهاند مانند بريبري، اسكوربوت، بلاگرا و از اين قبيل.
حالا بياييم غذاي مرده را به كلي قطع نماييم و ببينيم چه ميشود. بدن دروغي يعني گوشتهاي زائـد
بدن انسان و سمومي كه در طول مدت دهها سال در بدن جمعآوري شده است از گرسنگي بـه سـرعت
شروع به حل شدن ميكنند و به خون هجوم ميآورند تا از راههاي ادرار، مـدفوع و عـرق از بـدن دفـع
26
گردند. در نتيجه خون انسان، از سمومِ حل شده و از كثافت جسد ياختههاي زائد آلوده ميشـود و عـده
بيشماري عكسالعملها و ناراحتيهاي موقتي، مفيد و شفابخش ايجاد ميگردد. آن عكسالعملي كـه از
همه بيشتر به چشم ميخورد پايين آمدن وزن بدن شخص ميباشد.
مردمان به اصطلاح چاق كه به وسيله مردهخواري گوشتهاي غيرطبيعـي در بـدن خـود جمـعآوري
كردهاند، دهها هزار تومان پول خرج ميكنند، به اروپا ميروند، ورزش ميكنند، ماسـاژ مـيدهنـد، حمـام
بخار ميگيرند، به رژيمهاي عجيب و غريب تن در ميدهند و اين همه حقهبازيها را تحمل ميكنند تـا
شايد پنج شش كيلو از بار سلولهاي بـيارزش بـدن خـود كـم كننـد. بـاز هـم بـه نتيجـه نمـيرسـند.
زندهخواري در عرض يكي دو ماه اين گوشتهاي لعتني را چنان حل ميكند كه مردهخوارهاي بيتجربه
و بيخبر تصور ميكنند اين شخص دارد ضعيف ميشود و براي او دلسوزي مـيكننـد و از همـه طـرف
اصرار مينمايند كه او دوباره به مردهخواري خود برگردد. ولي بايد دانست شخصي كه بـا زنـدهخـواري
سه كيلو از وزن خود كم ميكند در حقيقت چهار كيلو از گوشتهاي بـيارزش خـود را حـل مـيكنـد،
چون در عوض، يك كيلو به سلولهاي اصلي و سالم خود افزوده است. به عبارت ديگـر او در حقيقـت
لاغر نشده بلكه يك كيلو هم چاق شده است و ضمناً از حمالي چهار كيلو گوشت بـيمصـرف خـلاص
گرديده است. بيبينيد بيمصرفي اين نوع گوشتها يا به اصطلاح چاقي تا چه حـد ثابـت شـده كـه ايـن
اشخاص خود را به دست جراح ميسـپارند تـا بـا عمـل جراحـي ده يـا پـانزده كيلـو از ايـن پيـههـا و
گوشتهاي بيكاره را از بدن آنها بِبرد و مثل زباله به دور بيندازد و جاي آن را بدوزد تا ظاهراً آنها را بـا
اندام طبيعي جلوهگر سازد. آيا اين سرنوشت خندهآوري نيست؟ مخصوصاً كه بعد از چند روز پرخـوري
اين گوشتها به جاي خود بر ميگردند.
هر زندهخواري در مرحله اول ده تا پانزده كيلو از وزن خود مـيكاهـد و امـا اشخاصـي هسـتند ( در
تهران هم نمونههايي از آنها داريم) كه قبل از زندهخواري صد و سي تا صد و چهل كيلو وزن داشـتهانـد
و با زندهخواري پنجاه تا شصت كيلو خود را سبكتر نمودهاند. يعنـي شصـت هفتـاد كيلـو سـلولهـاي
مريض را از بدن خود بيرون راندهاند و در عوض ده پانزده كيلو هم سـلولهـاي اصـلي بـه بـدن خـود
افزودهاند، به عبارت ديگر چاقي واقعي به دست آوردهاند.
همه مردهخوارها حتي كساني كه خيلي لاغر هستند باز هم مقدار زيادي سلولهاي بيارزش در بـدن
خود دارند. نصف و حتي دو سوم سلولهايي كه عضوها و غدهها و حتي استخوانها و ناخنهاي آنها را
تشكيل ميدهند از خوردنيهاي مرده آمدهانـد، يعنـي مـريض و بـيارزشـند. از ايـن جهـت اسـت كـه
ارگانهاي همهي مردهخوارها ناقص كار ميكنند و بيموقع از كـار مـيافتنـد و باعـث مـرگ و ميرهـاي
نابهنگام ميگردند.
27
اگر يك مردهخوار به اصطلاح چاق در مرحله اول زندهخواري ظاهراً چنان لاغر نشود كه مورد ترحم
و دلسوزي مردمان بيخبر قرار گيرد، معلوم ميشود كه شخص مزبور يك زندهخوار حقيقي نميباشـد و
گاه به گاه غذاهاي مرده هم مصرف مينمايد. اگر كسي صد درصد زنـدهخـوار باشـد طـولي نمـيكشـد
روزي ميرسد كه حل شدن گوشتهاي زائد و مريض خاتمه مييابـد ولـي تقويـت شـدن عضـلات و
تشكيلات و غدهها با سلولهاي سالم و فعال آنقدر ادامه مـييابـد تـا چـاقي واقعـي و سـلامتي كامـل
جايگزين چاقي غيرطبيعي و مرض بگردد. براي اثبات اين حقيقت بهتـرين دليـل ايـن اسـت كـه مـن و
همسرم و ساير زندهخوارهاي حقيقي ديگر لاغر نيستيم و مخصوصاً آناهيد هيچ وقت لاغر نبوده، نيسـت
و نخواهد بود.
اشخاص «چاق» كه صد تا صد و پنجاه كيلو وزن دارند هيچ نميتوانند تصور كنند كه آنها در واقع تا
چه اندازه لاغرند. آن شخص كه قبل از زندهخوار شدن صد و سي كيلو وزن داشـته و بـا زنـدهخـواري
خود را به هفتاد كيلو رسانده است او در حقيقت نه فقط شصت كيلو بلكه هشتاد كيلـو از گوشـتهـاي
زائد خود را حل نموده است، زيرا در مدت زندهخواري بدن اصلي او اقلاً بيست كيلو ياختههاي اصـلي
جمع نموده است و اگر قبول كنيم كه اكنون اين شخص بـاز هـم ده كيلـو گوشـتهـاي زائـد دارد كـه
تدريجاً به طور مساوي با گوشتهاي اصلي مبادله ميكند نتيجه ميگيـريم كـه ايـن آقـاي صـد و سـي
كيلويي در واقع يك اسكلت چهل كيلويي بوده است كه هميشه زحمت ميكشيده، پول خرج ميكـرده و
يك جانور نود كيلويي را تغذيه مينموده و پرورش ميداده كه هر چه زودتـر صـاحبش را خفـه كنـد و
بكشد.
اشخاصي كه پنجاه تا شصت كيلو وزن دارند اگر بفهمند كه در حقيقت آنها فقط اسكلتهاي بيسـت
و پنج تا سي كيلويي هستند از غصه ميميرند. خوشبختانه هيچكس حتي آنها كه در صدد زندهخواري بر
ميآيند قادر نيستند لاغري حقيقي خودشان را مشاهده نمايند زيرا در موقع زندهخواري ضمن حل شدن
ياختههاي زائد، ياختههاي اصلي هم افزايش مييابند و جاي آنها را ميگيرند. نزد اشـخاص «چـاق» كـه
ياختههاي زائد دو سه برابر ياختههاي اصلي ميباشند در مقابل دو، سه و حتي چهار كيلو گوشـت زائـد
يك كيلو گوشت سالم افزايش مييابد، يعني وزن بدن به سرعت پـايين مـيآيـد. نـزد اشـخاص بـا وزن
متوسط كه نصف بدن از ياختههاي سالم و نصف ديگر از ياختههاي دروغي تشكيل شده است يك كيلو
با يك كيلو مساوي مبادله ميشود، يعني وزن بدن آنها تغيير نمـييابـد. نـزد اشـخاص خيلـي لاغـر كـه
ياختههاي زائد آنها كمتر از ياختههاي اصلي ميباشند در مقابل يك كيلو گوشت زائـد دو كيلـو گوشـت
سالم به دست ميآيد، يعني وزن بدن ايشان بالا ميرود. بطور خلاصه آنهايي كـه وزن سـنگين دارنـد بـا
زندهخواري به سرعت وزن خود را پايين ميآورند، افرادي كه وزن متوسـط دارنـد در وزنشـان تغييـري
حاصل نميشود و اشخاصي كه خيلي لاغرند وزن بدنشان روز به روز افزايش مييابد. در مورد اشخاص
28
جوان كه معمولاً بدن دروغي در آنها پرورش نيافته است تغييرات وزن كمتر مشـاهده مـيشـود و حتـي
گاهي هم اضافه وزن پيدا ميكنند.
از خوانندگان محترم مخصوصاً خواهش ميكنم كه اين قسمت كتاب يعني مسأله بدن اصـلي و بـدن
دروغي را به دقت مطالعه بفرمايند تا به طور واضح بدانند وقتي من به همه مردم جهان اعلام ميكنم كـه
كليه زحمات و هزينههايي كه در تمام دنيا براي غذاهاي «پخته» مصرف ميشود به هدر ميرود نه اغراق
ميگويم و نه از حقيقت يك قدم تجاوز ميكنم. اين همه پولها نه فقط تلف مـيشـوند بلكـه بـراي بـه
وجود آوردن كليه بدبختيهاي انساني مصرف ميشوند. يعني مردم پول ميدهنـد و بـراي خـود مـرض
ميخرند. در نتيجهي حرص و آز مردهخوارهاي پرخور مقدار زيادي هم از غذاهاي مرده در بدن ايشـان
بيخود ميسوزد كه نصف اين آتش به وسيله نوشابههاي سرد خاموش ميگـردد ونصـف ديگـر توسـط
عرق از بدن دفع ميگردد.
همه بيماريها در بدن دروغي تمركز يافتهاند. به عبارت ديگر بـدن دروغـي خـود مـرض مـيباشـد.
دزدي، دروغگويي، آدمكشي و جنگ و جدال همه از اين بدن دروغي سر ميزند. او خود شـيطان اسـت
كه به بدن انسان نفوذ كرده و در آنجا محكم نشسته و انسان را آلت دست وسوسـههـاي شـيطاني خـود
قرار ميدهد. ما بايد اين شيطان را بكشيم و جهان را از ظلم او نجات دهيم.
همهي مردهخوارها داراي بدنهاي دروغي هستند با وزنهـاي مختلـف از ده پـانزده كيلـو گرفتـه تـا
هشتاد نود كيلو. موازي با توسعهي توليد غذاهاي غيرطبيعي سال به سال بدنهاي دروغـي نيـز پـرورش
مييابند. اكنون وضع طوري شده كه بيشتر نوزادها با بدنهاي دروغي وحشتناك به دنيا مـيآينـد كـه در
سنين چهارده پانزده سالگي در وضع پيري ميافتند و به زور حركت مينمايند.
اين صورتهاي آماسيده و پف كردهي نوزادهايي كه روي جعبههاي شيرخشك و يا سـاير غـذاهاي
ساختگي ظاهر ميشوند و به وسيله مردمان پولپرسـت بـه جـاي علامـت تندرسـتي بـه مـردم معرفـي
مينمايند فقط علامت بدن دروغي يعني خود مرض است.
افرادي كه ظاهراً خيلي لاغر به نظر ميرسند از مردمان «چاق» خوشبختترند. نزد آنها بـدن دروغـي
هنوز به خوبي رشد نكرده است. از اين گونه اشخاص در صد يا صد و پنجاه سال پيش بيشـتر مشـاهده
ميشد تا امروز. با وجود اينكه در اين اشخاص هنوز بدن دروغي رشد نكرده اسـت ولـي اينهـا سـخت
معتاد به مواد مرده و سمي ميباشند. اينها مـريض هسـتند. مـيخواهنـد از ايـن همـه غـذاهاي «لذيـذ و
خوشمزه» بيشتر بخورند، بدن دروغي هم وجود ندارد كه از عهدهي اين همه غذاهاي غيرطبيعي برآيد و
آنها را بخورد و هضم نمايد، و چون بدن اصلي احتياج به اين نـوع خـوردنيهـاي بيگانـه و غيرطبيعـي
ندارد در مقابل آنها به مقاومت ميپردازد و مبارزه ميكند تا آنها را از خود دور نمايد.
29
اين قبيل اشخاص از بيخوابي، سوء هاضـمه، بـيميلـي، دلدرد و غيـره هميشـه شـكايت مـيكننـد.
كوتاهبيني مردم از همه بيشتر در اينجا ظاهر ميگردد، به عوض اين كه مصرف خوراكهاي مرده را قطـع
كنند و با غذاي طبيعي سلامتي اين شخص را تأمين نمايند همه سعي ميكنند او را با غـذاهاي «مقـوي»
تقويت نمايند. اگر اين كوشش ادامه پيدا كند بدن اصلي شخص در مبارزه خود حتمـاً شكسـت خواهـد
خورد و اين شكست از دو راه مختلف انجام ميگيرد: يا در نتيجـه گرسـنگي حقيقـي و سـوء نتيجـهي
داروهاي سمي زندگي شخص خاتمه پيدا ميكنـد (ماننـد بچـههـاي مـن) و يـا زيـر فشـار پـي در پـي
خوراكهاي غيرطبيعي در مجاورت بدن اصلي يك بدن دروغي، يك جانور، يك شيطان به وجود ميآيد
تا اين همه خوراكهاي مرده را مصرف نمايد. اين همين شيطان است كه كليهي پختنيهـاي دنيـا را بـه
تنهايي ميبلعد و روز به روز سنگينتر ميشود تا راحتتر بتواند بدن اصلي را خفه نمايد. اينجاست كـه
مبارزه بدن اصلي خاتمه مييابد و پايهگذاري خطرناكترين بيماري يعنـي پـرورش بـدن دروغـي آغـاز
ميگردد، ولي مردم تصور ميكنند كه اين شخص مريض چاق گرديده، اشتها پيدا كرده، هرچه ميخـورد
هضم مينمايد و خلاصه آنها تصور ميكنند كه شخص مزبور سلامتي خود را به دست آورده است.
بيچاره بدن اصلي، اگر مردم حقيقت را بشناسند و بدانند كه او با چه غذاي نـاچيزي حيـات خـود را
ادامه ميدهد، در شگفت ميمانند. مثلاً يك آقايي كه با زن و بچههايش وارد چلوكبابي مـيشـود و سـي
چهل تومان پول خرج ميكند به خيال اينكه آنها را با غذاي كامل پذيرايي ميكند، در حقيقت تمام برنج،
گوشت و كره را به بدنهاي دروغي يعني به هيولاي مزاحم تحويل ميدهد و فقـط مقـدار كمـي پيـاز و
سبزي و يا قسمت كمي گوجهفرنگي را كه در موقع كباب شدن از اثرات آتش جـان سـالم بـه در بـرده
است به بدن اصلي آنها ميرساند.
بعد از اين وقتي بيشتر مردم با حقيقت آشنا شدند يك آدم فهميده ديگر خجالـت خواهـد كشـيد كـه
مقدار زيادي گوشتهاي زائد به دوش گرفته حمالي كند و از اين سو به آن سو، از اين در به آن در ببرد
و در جلوي مردم بنشيند و با نان، كره، پلو و چلو به اين گوشتهاي لعنتي غذا بدهد، چـون ايـن عمـل
حاكي از بيارادگي، نفهمي، حماقت و سفاهت شخص است.
بعضي اشخاص ميگويند: «زياد عمر كردن به چه درد ميخورد، من ميخواهم بخورم و بميرم.» ايـن
حرف بيهودهترين حرفي است كه از دهان يك انسان بيرون ميآيد. ايـن گونـه اشـخاص از فهـم كامـل
برخوردار نيستند، بگذاريد آنها با نان سفيد، برنج و گوشت خودكشي كنند و جاي خود را به نسل تـازه،
به آدمهاي حقيقي بسپارند.
از اين آقايان بيعقل و بياراده بايد پرسيد شما كه نميخواهيد از «لذت» چلوكباب دسـت برداريـد و
حاضريد براي يك بشقاب خوراك مرده، خودكشي كنيد آيا نوزادان زبانبستهي شما هم از اين دنيا سـير
30
شدهاند؟ آيا آنها هم از خوراكهاي پخته لذت ميبرند و ميخواهند به خاطر آنهـا زنـدگي خـود را فـدا
نمايند؟ خير، آنها نه فقط از خوراكهاي كشته شده لذت نميبرند بلكه در مقابل از آنها نفرت دارند. آنها
از اين دنيا خسته نشدهاند و ميخواهند هرچه بيشتر عمر بكنند تا از غذاهاي طبيعي، از سلامتي كامـل و
ساير نعمتهاي اين دنيا هرچه بيشتر لذت ببرند. شما چه حق داريد آنها را مثـل خودتـان بـا بـدنهـاي
عاجز، ذليل، بيمار و ناتوان ولي در مقابل با فكر و روح ظالم و درنده و گرگمانند به بار بياوريد؟

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید