زيست شناسان گمراه لابراتوارهاي خود را بالاتر از لابراتوار طبيعت تصور
مي كنند .

كليه گياهان از سه منبع عمده تشكيل شده اند: اولي آب است كه همه مي شناسند و بهتـرين نـوع آب
همين آبي است كه در گياهان يافت مي شود. دومي سـلولز اسـت كـه هضـم نمـي شـود و از بـدن
دفـع مي گردد. سومي خود غذاي خالص و كامل است يعني همان ده هزار مواد اوليه فـرض شـده
فـرق بـين علف و گندم يا بادام اين است كه علف از مقدار زيادي سلولز و مقدار كمي غذا تشـكيل
شـده اسـت و جهاز هاضمه ي حيوان طوري ساخته شده است كه مقدار زيادي علف در معده ي خود
جمع مي كنـد، آن را نشخوار كرده قسمت اعظم سلولز را دفع مي كنـد و مقـدار كـم غـذا را از آن
بيـرون مـي كشـد، ولـي برعكس گندم، بادام، خرما و از اين قبيل از مقدار زيادي غذاي خالص تشكيل
شده اند كه انسان مي تواند
روزانه فقط با يك يا دو مشت از آنها تمام احتياجات خود را تأمين نمايد .
مردم »متمدن« اين غذاي كامل را بـا دسـت خـود مـي سـوزانند و مي خواهند با مواد مصنوعي غذايي
تازه به وجود بياورند. اين ديـوانگي محـض اسـت انسـان در مـورد تغذيه حتي عقل يك مورچه را
هم ندارد. مورچه غذاي طبيعي خود را مي شناسد ولي انسان نمي شناسد. انسان ميوه جات را با تيزآب و
گوگرد مسموم مي كند كه كرم به آنها نزديك نشود. كرم مي فهمد كـه ايـن
مواد مسموم شده خوردني نيست، ولي انسان نمي فهمد و مصرف مي نمايد .
نتيجه مي گيريم كه حتي كرم راه تغذيه خود را بهتر از انسان شناخته است. به همين طريق انسـان آب
آشاميدني خود را نيز مسموم مي كند، ميوه جات و سبزيجات را مسموم مي كند، به وسـيله كـود
شـيميايي حجم محصول را بالا مي برد كه پول زيـادي بـه دسـت آورد ولـي در عـوض كيفيـت را
فـداي كميـت مي نمايد. انسان هزاران نوع مـواد غيرطبيعـي و شـيميايي و سـمي را وارد بـدن خـود
مـي كنـد و وقتـي بيماري هاي نوظهور و خطرناك از همه جهت ظاهر مي شوند از كشف علت آنها
عاجز مانده مي كوشد تا با انواع سموم جديد آنها را چاره نمايد .
مي گويند زيست شناسان در علم خود پيشرفت هاي زيادي كرده اند. بـه نظـر مـن آنهـا هرچـه جلـوتر
بروند بايد بيشتر به اين مطلب ايمان بياورند كه هنوز چيزي نمي دانند و هنگامي كه دانش آنها بـه جـايي
رسيد كه اقرار كردند علم و دانش ايشان در مقابل دانايي طبيعت ناچيز است، آن وقت مي توان قبول كرد
كه ايشان واقعاً چيزي فهميده و يا ياد گرفتهاند.

ما ميدانيم كه بدن يك انسان يا يك حيوان به انواع بيشماري تركيبات غذايي احتيـاج دارد كـه يـك
مقدار آن را زيستشناسان «شناختهاند» و بيشتر آنها را هنوز نميشناسند و در جستجو ميباشند. آنها بـه
ما ميگويند كه در فلان مواد غذايي فلان قدر ويتامين، فلان قدر پروتئين، فلان قدر كالري و غيره است!
اكنون من از اين آقايان نميپرسم كه در خار بيابان چه نوع ويتامين و پـروتئين هسـت چـون آنهـا قـادر
نيستند با دستگاههاي آزمايشي خود چيز قابل توجهي در آن پيدا كنند. من فقط ميپرسم كه از اين همـه
تركيبات غذايي شناخته يا نشناخته كه بدن يك موجود زنده لازم دارد كدام يكي در آن وجود ندارد؟ آيـا
ميتوانند به ما ثابت كنند كه در خار بيابان فلان تركيب غذايي موجود نيست؟ البته كه نميتواننـد چـون
در آن همه تركيبات غذايي موجود است و هيچكدام كم نيست، زيرا آن خار به تنهـايي كليـه احتياجـات
شتر را تأمين مينمايد. آن كاري كه كليه پختنيهاي دنيا با تمام تركيبات شيميايي كه دانشـمندان اختـراع
نمودهاند نميتوانند انجام بدهند، اين خار بيابان به تنهـايي انجـام مـيدهـد. پـس مهـم نيسـت كـه ايـن
دانشمندان در مواد غذايي چه ميبينند، مهم اين است كه در آن واقعاً چه ميباشد. اين آقايان فقط ظـاهر
1 چيزها را ميبينند و از باطن آنها ابداً خبري ندارند
. هنگامي كه آنها جلو اسب كاه خشك ميريزند هـيچ
فكر نميكنند كه ممكن است در كاه فلان ويتامين يا مواد معدني كم باشد.
آنها كليه آزمايشهاي خود را روي موشها و خرگوشها انجام ميدهند به اين دليل كه بدن مـوش و
خرگوش با بدن انسان فرقـي نـدارد و نتيجـه حاصـله را روي انسـان عملـي مـيسـازند. پـس چـرا آن
فعاليتهايي را كه همه روزه نزد اسب، شتر، فيل و زرافه ميبينند، روي انسان عملي نميكنند؟ مگر بدن
يك موش از بدن اسب و شتر به انسان نزديكتر است؟ مگر كاه و خار بيابان يا برگ درخت كاملتـر از
گندم يا گردو يا انگور ميباشد؟ آيا چه زمان بايد اين آقايان به خـود بياينـد و اشـتباهات خـود را قبـول
نمايند؟ اين اشتباهات جزئي نيست، كليه مرگ و ميرهاي زودرس بشر در سراسر جهـان در نتيجـه ايـن
اشتباهات به وقوع ميپيوندد. هيچ كس در دنياي مردهخوارها با مرگ طبيعي نميميرد و همه بـه واسـطه
بيماريها تلف ميشوند و تمام بيماريها در نتيجه اين اشتباهات به وجود ميآينـد. بنـابراين گنـاه كليـه
مرگ و ميرها به گردن اين آقايان ميافتد.
مطلب اينجاست كه زيستشناسان مردهخوار اساساً در جاي غلط به جستجو ميپردازند. آنها به جاي
اينكه حقيقت را در طبيعت جستجو كنند در آزمايشـگاههـا وقـت خـود را تلـف مـينماينـد و هميشـه
مصنوعي را جانشين طبيعي مينمايند، چون هرچه طبيعت ساخته است گويـا معمـولي اسـت و سـاده و
رايگان! ولي آنچه خودشان ساختهاند گران است و علمي، چون با زحمت فراوان به دست آمده است.

با اين همه پيشرفتهاي علم فضانوردي آيا اين دانشمندان ميتوانند بـه مـاه و خورشـيد و سـتارگان
بگويند: «به كنار برويد، ما به شما احتياجي نداريم، ما با سفينههـاي مصـنوعي مـاه و خورشـيد خـود را
خواهيم ساخت؟» زيستشناسان نه فقط نميتوانند ببينند بلكه نميتوانند فكرش را هم بكنند كه در هـر
1 يك از اتمهاي غذايي ميليونها ستاره و خورشيد ريز
وجود دارد كه توسط آتـش متلاشـي مـيگـردد و
ويتامينهاي مصنوعي همين سفينههايي هستند كه خودشان ساختهاند و مـيخواهنـد جانشـين سـتارگان
طبيعي بنمايند.
گندم زنده يا آرد سبوسدار بايد يگانه نان روزانه مردم جهان باشد و جايگزين نان پختـه بشـود. اگـر
به جاي تمام كوششهـاي درمـاني غلـط فعلـي، مقامـات مسـئول فقـط ايـن كـار را در بيمارسـتانهـا،
پرورشگاهها و شيرخوارگاهها به مرحله اجرا بگذارند و به مردم خوردن نان زنده را توصيه كننـد، پنجـاه
درصد از بيماريها كاسته ميشود. چنانچه آنها اين كار خيلـي سـاده و انسـاني را انجـام ندهنـد معلـوم
ميشود كه مقصود آنها فقط تجارت است و بس. اگر آنها اطلاعي ندارند كه چطور بايـد گنـدم زنـده را
خورد من حاضرم آنها را به رايگان راهنمايي نمايم، چون هفده سال تمام است كه گندم زنده مـيخـورم
و اگر مرا به پاي چوبه دار هم ببرند حاضر نميشوم حتي يك تكه نان پخته به دهان بگذارم. هر كس بـه
ارزش زندهخواري پي ببرد مسلماً مثل من رفتار خواهد كرد و فقط بياطلاعي مردم است كـه اشـتباهات
پدران خود را كوركورانه ادامه ميدهند.
در اين جريان پزشكان معمولي مقصر نيستند. آنها مجري مطالبي هستند كه در طي سـالهـا بـدانهـا
آموخته شده است. گناهكاران واقعي كساني هستند كه بر خود نام دانشمند نهادهاند.
آنهايي كه صد و چهل تا صد و پنجاه سال عمر ميكنند جزء اين گروه دانشـمندان نيسـتند. بـرعكس
آنها كساني هستند كه خيلي دور از تمدن و مراكز علم در آغوش طبيعت زندگي ميكنند و بـا داروهـاي
سمي و غذاهاي نوظهور آشنايي ندارند و بيشتر با مواد طبيعي تغذيه ميكنند. چقدر عمر آنها طـولانيتـر
و بدنشان سالمتر ميبود اگر ايشان از صدمات غذاي مرده به كلي بركنار بودند.
روزي در يك كنفرانس پزشكي حاضر بودم. سخنران يكي از متخصصين بيماريهـاي قلبـي بـود. او
چنين گفت: «آمار آمريكا نشان ميدهد كه پزشكان بيشـتر از همـه طبقـات ديگـر از سـكته قلبـي تلـف
ميشوند.» وقتي پرسيده شد كه «آنها چطور ميتوانند ديگران را معالجه نماينـد وقتـي خودشـان از همـه
زودتر مريض ميشوند و از همه زودتر ميميرند» او در جواب چنين گفت: « چون پزشـكان بـراي عمـر
خود اهميت زيادي قايل نيستند و ضمناً آنها نصف شب براي ملاقات بيماران بيدار ميشوند.» من حرفي
نميزنم، بگذار خواننده محترم خودش از اين جواب خندهآور نتيجه بگيرد.

طبیعت براي موجودات ، مرض در نظر نگرفته؛ به عبارت ديگـر كشـتن غـذاي
زنده از بزرگترين گناهان است كه بدون مجازات نميماند.

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید