قدغن كردن غذاي طبيعي براي مردم، بزرگترين جنايت ميباشد.

به طوريكه گفته شد بيشتر بدبختيهاي بشر در نتيجه كوتاهبيني زيستشناسان مردهخـوار مـيباشـد.
آنها فقط علائم ظاهري و موقتي هر چيز را در نظر ميگيرند و به معني باطني و اساسي ايـن علائـم پـي
نميبرند.
آن عكسالعملهاي شفابخش كه در موقع خوردن سبزيجات و ميوهجات زنده نزد اشـخاص بيمـار
مشاهده ميگردد، پزشك كوتاهبين مضر تشخيص مـيدهـد و خـوردن غـذاي طبيعـي را سـخت قـدغن
مينمايد، يعني آنها را محكوم به مرگ تدريجي با گرسنگي مينمايد. اين وحشتناكترين جنـايتي اسـت
كه يك پزشك كوتاهبين مرتكب ميشود. او همين حكم را براي عزيزان خـود نيـز صـادر مـينمايـد. او
آنقدر به «علم و دانش» خود اطمينان دارد كه گوشهاي خويش را محكم ميگيرد و نمـيخواهـد حتـي
حقيقت را بشنود.
اگر بيمار دستورات اين پزشك را صد درصد مراعـات نمايـد چنـد مـاه بيشـتر عمـر نخواهـد كـرد.
ميليونها افراد بشر از روي اين كوتاهبيني تلف ميشوند. البته اين دستورات را همهي مردم صـد درصـد
به اجرا نميگذارند، زيرا در لابهلاي خوراكها هميشه از راههاي غير قابل مشاهده مقاديري غـذاي زنـده
به بدنهاي آنان ميرسد و به اين دليل است كه سالها زنده ميمانند و متأسفانه عمر تيرهبخـت خـود را
در آستانهي مطبها و داروخانهها مدتي ميگذرانند تا دير يا زود در اين راه جان بسپارند.
خود من يك پدر بدبخت، دست دو تا بچهي مانند فرشتهي خود را گرفته شانزده سال تمام در ايران،
فرانسه، سوئيس و آلمان در آستانهي مطبها و بيمارستانها و داروخانهها سرگردان بوده هـم بچـههـا و
هم دارايي خود را از دست دادهام، فقط به جهت اينكه آقاي پزشك از اولـين روزهـاي زنـدگيِ بچـههـا
دستور داده بود كه به آنها سبزيجات و ميوهجات زنده و طبيعي نخورانم.
آيا اين پزشك در مرگ نورچشميهـاي مـن هـيچ گنـاهي نداشـت؟ آيـا آن دكترهـاي خـارجي كـه
ميخواستند بدن بچههايم را كه از گرسنگي حقيقي روز بـه روز ضـعيفتـر و نـاتوانتـر مـيشـدند، بـا
غذاهاي «مقوي» و داروهاي «مؤثر» معالجه نمايند، هيچ گناهي ندارند؟ آيا اين پزشكاني كـه اكنـون هـم
كودكان ضعيف و ناتوان را از خوردن ميوهجات محروم ميسازند، اگر بعد از خواندن اين جمـلات بـاز
هم به اين اعمال نادرست خود ادامه بدهند هيچ گناهي نخواهند داشت؟
ضمن اين شانزده سال گشت و گذار من سعي نمودهام معما را به تنهايي حل كنم. چون به پنج زبـان
خارجي آشنايي داشتم شروع به مطالعهي كتابهاي علمي نمودم. در اين كتابها و دائرةالمعارفها هيچ
52
جا به ارزش غذاي طبيعي و يا ضرر پخت و پز و علل اساسي بيماريها اشارهي قابل توجهي نشده بود.
همه جا فقط از علائم بيماريها، از راه تشـخيص دادن آنهـا و از پنهـان كـردن ايـن علائـم ظـاهري بـه
وسيلهي مواد شيميايي و خوراكيهاي «مقوي» سخن ميرفت.
در دوازدهمين سال جستجو روزي يك كتاب آلماني به دستم افتاد كه اولـين دفعـه بـه ارزش غـذاي
طبيعي و راجع به ضررهاي مواد پخته آشنايي پيدا كردم. اسم اين كتاب «بيماريهاي تغذيهاي» و مؤلف
سوئيسي ميباشد. بعد از خواندن اين كتاب چشمهاي من يك مرتبه باز شد و فهميدم كـه 1 آن بيرخر بنر
علت اصلي ناراحتي بچههايم گرسنگي حقيقي و سوء نتيجهي مصرف خـوراكيهـاي مـرده و داروهـاي
سمي بوده است.
براي شخص روشنبين فهميدن معني اين جريان كار خيلي سادهاي ميباشد. بچهي يـك مـردهخـوار
معمولاً با بدن ضعيف به دنيا ميآيد. شير مادري كه از خوراكيهاي مرده حاصل مـيگـردد، غيرطبيعـي،
سنگين، چربيدار و مضر است. معدهي بچه نميخواهد اين خوراك مضر را قبول نمايد و چون در ايـن
بچه سلولهاي زائد يعني بدن دروغي هنوز به خوبي پرورش نيافته است تا اين خوراكهـاي غيرطبيعـي
را با ميل فراوان مصرف نمايد، معدهي بچه اين خوراكها را رد ميكند. سپس سـوء هاضـمه، بـيميلـي،
اسهال، بيخوابي، عرق كردن، عصبانيت و غيره، پيدرپي نزد بچه ظاهر ميگردد. در اين بـينظمـي اگـر
بچه چند دانه انگور بخورد و پوست انگور در مدفوع او مشاهده گردد اينجاست كـه پزشـك «تيـزبين»،
بزرگترين «كشف علمي» خود را آشكار ميسازد، علت اين همه ناراحتيها را پيـدا مـيكنـد و مصـرف
انگور و همچنين ساير خوردنيهاي زنده را منع مينمايد.
معلوم است كه عاقبت اين كار به كجا ميانجامد. حال كودك روز به روز بدتر ميگردد و صدها نـوع
ناراحتيهاي تازه مانند گريپ، آنژين، آلرژي، سردرد، دلدرد، زكام، سرفه، تبِ مزمن، يرقان و غيره يكـي
پس از ديگري ظاهر ميگـردد. خلاصـه از گرسـنگي حقيقـي و از كمبـود سـلولهـاي اصـلي، همـهي
عضوهاي بدن به طور ناقص كار ميكنند و ميكروبهاي معمولي بدن از ناتواني سلولهـاي زائـد سـوء
استفاده نموده و به فعاليتهاي خرابكارانه دست ميزنند.
بچههاي من هميشه در اين وضعيت بودند و ما پدر و مادر بيچاره در ايـن خيـال بـوديم كـه در ايـن
دنياي «پيشرفته» با وجود اين «دانشمندان معـروف»، بـا وجـود ايـن «بيمارسـتانهـاي مجهـز» و در ايـن
داروخانههاي وسيع حتماً دارويي (سمي) وجود دارد كه قادر است اين همه ناراحتيها را خاتمه دهـد و
فقط لازم ميباشد اسم اين داروي معجزهآسا را شناخت و به دست آورد.
1
‐ Bircher Benner
53
اين بود كه ما از اين در به آن در، از اين دكتر به آن دكتر، از اين شهر به آن شهر و از اين پايتخت بـه
آن پايتخت رو نهاديم تا اين دارو را پيدا كنيم.
در عرض اين شانزده سال صدها نوع آزمايش انجام گرفت، صدها پزشك عـوض شـد، صـدها نـوع
دارو آزمايش گرديد و مانند يك قانون، هميشه «غذاي مقوي» يعني كبابِ راسته، سـوپ جوجـه، جگـر،
تخممرغ، شير، كره و … تجويز ميگرديد.
اول پسرم را به پاريس بـردم و بـه بيمارسـتان معـروف آمريكائيـان سـپردم. اصـلاً ايـن «دانشـمندان
سرشناس» براي بچههاي من چه كارهايي ميتوانستند انجام بدهند؟ اصلاً كار ايشان چه بود؟ صدها نوع
آزمايشهاي طاقتفرسا براي بالا بردن حساب بيمارستان، غذاي مرده، گنديده و زهرآلود و از همه بـدتر
صدها نوع داروهاي سمي، يعني عين موادي كه براي كشتن و از بين بردن يك انسان لازم مـيباشـد. در
آن موقع كرتيزون، اوريوميسين، تروميسين و ساير سموم مخوف را تازه اختراع كرده بودند. اين است كه
پزشكان با اين مواد كشنده افتادند به جان پسرم تا هر چه زودتر او را از پاي در بياورند. در اين جنـب و
جوش از غذاهاي طبيعي و زنده نه خبري و نه صحبتي بود. اكنون هم همين وضع وحشتناك و هولنـاك
در همهي بيمارستانهاي دنيا حكمفرماست.
هيچ وقت نميتوانم فراموش كنم آن دو خاطرهاي كه هميشه در ذهن من باقي مانده است. در پاريس
روبهروي پنجرهي هتل ما دكان ميوهفروشي بود كه گلابي و هلوي خيلي درشـت و عـالي داشـت. پسـر
ضعيف و بيچاره من هر چه خواهش كرد كه چند تا هلو و گلابي برايش بخرم نخريدم ولـي در عـوض
كمپوتهاي جعبهاي هميشه صندوق صندوق وارد خانه ما ميشد. دفعهي ديگر براي گذرانـدن تابسـتان
در ونك باغي اجاره كرده بوديم. بچهها از درخت بزرگي كـه بـالاي سـر مـا بـود گـردوي سـبز پـايين
ميريختند. من براي هر يك از اين گردوها يك تومان پول ميدادم و از دست بچهها ميگـرفتم تـا آنهـا
اين گردوهاي «مضر» را نخورند و حال اينكه اين يگانه مادهي نجات دهندهي آنها بود. بيچاره پسر مـن
زير همين درخت از گرسنگي واقعي كمكم تحليل رفت و مانند يك شمع تـدريجاً سـوخت و خـاموش
گرديد.
حالا مردم از من ميپرسند كه چگونه اين بچه بدون هيچ غذاي طبيعي توانسـته اسـت ده سـال عمـر
نمايد. البته آدمي هر چه سعي كند كه هيچ غذاي طبيعي نخورد نميشود. بچههاي من هم گاه بهگاه يـك
سيب يا يك پرتقال يا كمي طالبي و هندوانه و غيره ميخوردنـد و ضـمناً در بعضـي مـوارد در نتيجـهي
خوب طبخ نشدن غذا، عدهاي از سـلولهـاي غـذايي كشـته نمـيشـدند و ارزش غـذايي خـود را نگـه
ميداشتند، ولي اين مقدارِ كمِ غذاي طبيعي قادر نبود سلامتي ايشان را تأمين نمايد و فقط رنج و مشـقت
آنها را طولانيتر نمود.
54
موقعي كه پسرم را از دست دادم، دخترم هشت ساله بود. همين علائمي كه پسـرم داشـت در او هـم
گاه بهگاه و به مراتب سبكتر ديده ميشد. از ترس اينكه مبادا او هم به حال برادرش دچار شود، تصميم
گرفتم هر چه زودتر او را به خارج برده و جلوي مرض را بگيرم. من از كجا مـيدانسـتم كـه بـا دسـت
خويش دختر بيچارهام را ميبرم و به دست ميرغضب ميسپارم.
ما او را به هامبورك برديم و به يك بيمارستان معروف سپرديم. آنها همه گونه آزمـايشهـايي كـه در
اختيارشان بود انجام دادند، حتي استخوانهايش را سوراخ نموده و مغز آن را بـراي آزمـايش درآوردنـد
ولي هيچ گونه به اصطلاح عاملي پيدا ننمودند. بعد از اينكه از همه طرف نااُميد شـدند، بچـه را بـه يـك
نام داشـت و پزشـك آن بـه نـام 1 بيمارستانِ مخصوصِ كودكان تحويل دادند. اين بيمارستان آنشارهوهه
ولفگانگتيلينگ يك انسان وحشي و بيرحم بود. او كليهي آزمايشهايي را كه قبلاً بارها انجـام گرفتـه
بود از نو شروع كرد، ولي موفق نشد ميكروبي، عاملي و يا سببي براي تب مـزمن كـودك كشـف نمايـد.
اصلاً آنها چه عاملي ميخواستند پيدا كنند وقتي اين عامل همين ميكروبهايي بودند كـه در بـدن همـه
كس و همه وقت موجودند، ولي در بدن ضعيف ياغي ميشوند و شروع به خرابكـاري مـيكننـد. اگـر
يك عامل ديگر هم پيدا ميكردند مگر غير از اين بود كه بايد همين آنتيبيوتيكها را مـيدادنـد كـه هـر
روز بچهي من مصرف مينمود كه نه تنها نتيجهي مثبتي نميداد، بلكه آشكارا ضرر هم ميكرد.
هنگامي كه دخترم را به هامبورك بردم او مثل هزاران بچهي ديگر يك بچهي ضعيف معمولي بود كه
گاه بهگاه تب مزمن هم داشت در حدود 37 الي 5/37 درجه كه اگر كسي زيـاد دقـت نمـيكـرد متوجـه
نميشد. ولي اين پزشك بيرحم در عرض يكي دو ماه با رويهي وحشيانهي خود بچهام را بـه آسـتانهي
مرگ رسانيد. هر دفعه كه از بچه خون ميگرفت يا يك آزمايش خسته كننده ميكرد تـب دختـرم بـالاتر
ميرفت، هر چه تب بالاتر ميرفت او مقدار آنتيبيوتيكها را افزايش ميداد، هر چه آنتـيبيوتيـكهـا را
زيادتر ميكرد به همان اندازه هم تب بالاتر ميرفت كه بالاخره به 41 درجه رسيد و ديگر هفتههـا از 39
درجه پائينتر نميآمد. اكنون رفته رفته براي مردم آشكار ميگردد كه ميكروبها دقيقه بـه دقيقـه توليـد
نسل ميكنند و در مقابل آنتيبيوتيكها مقاومت پيدا ميكنند و به آنها اعتناء نميكنند ولي از طرف ديگـر
سلولهاي بدن مسموم ميشوند و مقاومت آنها در مقابل ميكروبها روز به روز ضعيفتر ميگردد.
من آشكارا ميبينم كه اين آزمايشها و داروها به ضرر دخترم تمام ميشود، ولي چكار بكنم اگر او را
به يك بيمارستان ديگر ببرم آنجا هم همين كارها را از نو شروع ميكنند. من دوازده سال است كـه ايـن
تجربه را دارم. اگر به تهران برگردانم، پس براي چه او را آوردهام؟
1
‐ Ansharhohe
55
اين آدم بيرحم هم هيچ ملاحظه ندارد. او بدون اعتناء به خواهشهاي يك پدر، كودك مرا چون يك
حيوان آزمايشگاهي فرض كرده و براي بالا بردن صورت حساب و كامل كردن تجربيات شخصـي خـود
دهها خرگوش و موش جمع ميكند. تمام خون دخترم را بيرون ميكشد و به آنها تزريق ميكند، گويي با
پرورش دادن ميكروبها ميخواهد نوع عامل را بشناسد. اين «علم» است چه ميشود گفت! «علمي» كـه
همه از پيشرفت آن تعريف ميكنند …
بالاخره در نتيجه اين مسموميتها و خرابكاريها كليههاي دخترم خراب شد و نفريت مـزمن ظـاهر
گرديد . براي من كاملاً آشكار بود كه اگر دختر من در ايران ميماند و مرض او مثل سابق تدريجاً پـيش
ميرفت شايد بعد از ده پانزده سال هم به اين حالت نميرسيد كه اين آدميزاد بيرحم در عرض دو ماه
رسانيد.
آن وضعي كه براي اين «دانشمندان» اروپايي يك معما بود امروز براي من مانند روز روشـن و خيلـي
ساده ميباشد. از كمبود غذاي طبيعي، عضوهاي بچه خوب كار نميكردند. از ناتواني سـلولهـاي بـدن،
ميكروبهاي دروني هميشه در فعاليت مضر بودند و سمومي كه همه روزه توسط خوراكهـاي مـرده و
داروهاي سمي به بدن او وارد ميشدند، هميشه مسموميتهاي مـزمن بـه وجـود مـيآوردنـد. در حـال
حاضر باز هم همه روزه دهها هزار كودك از اين راه تلف ميشوند و هيچ كس فكرش را هم نميكند كه
مسئولين واقعي اين مرگهاي زودرس و بيموقع را در خود علم پزشكي جستجو نمايد.
وضع دخترم به جايي رسيد كه آقاي تيلينگ به من گفت: «اگر بچه را به اين حالت بگذاريم يك هفته
بدهيم و يا بدنش را سـوراخ 1 بيشتر زنده نخواهد ماند، آخرين چاره اين است كه يا به مريض كورتيزون
2 كنيم
، يك تكه گوشت بيرون بياوريم و آن را آزمايش نمائيم.» من با اين كار شديداً مخالفـت كـردم. در
اين موقع بود كه كتاب بيرخر بنر به زبان آلماني به دستم رسيد كه بعد از يك نظـر كوتـاه بـراي مـن در
تاريكي چراغي روشن شد. با وجود اينكه من فقط چهار پنج ماه زبان آلماني را بدون معلم خوانده بـودم
فوري فهميدم كه دليل مرض بچههايم تغذيهي غيرطبيعي و مصرف داروها بوده است.
من مطلب را با همين پزشك در ميان نهادم و او را مجبـور نمـودم كـه حقيقـت را قبـول كنـد. فـوراً
مصرف داروها و غذاي مرده را قطع نمود و غذاي زندهي طبيعي را به ميان كشيد. از همان روز اول يك
معجزهي غيرمنتظرهاي پديدار گشت. تب مريض از 41-40 درجه به 5/37 درجـه پـائين آمـد، چشـمان
دخترم باز شد، او كه قادر به حركت نبود در رختخواب نشست و روز سوم زندهخواري حالش بـه كلـي
بهبود يافت.

 • يك داروي خيلي خطرناك كه روي پسرم نيز امتحان كرده بودند. ١
  2
  ‐ Biopsic
  56
  )
  .
  .
  .
  .
  .
  من كه اين وضع را ديدم به خود گفتم مادر بچه هم با من بود( در منزل بهتر مي توانيم بچه را تغذيه
  نماييم. اين بود كه روز چهارم زنده خواري او را به اتاقي كه در يك منـزل اجـاره كـرده بـوديم آورديـم
  مقدار ادراري كه در بيمارستان روزي از 200 ميلي ليتر تجاوز نمي كرد در منزل به 2 ليتر يعني به ده
  برابـر رسيد. چند روز بعد وقتي آقاي تيلينگ براي ملاقات دخترم در اتاق ما را كوبيد، دختر من دويـد و
  در را
  باز كرد و دكتر را در شگفت انداخت .
  اين دكتر بي انصاف از ترس اين كه مبادا از اعمال پست و غير انساني او شكايت بكنيم با بهانـه هـاي
  پوچ و بي منطق حاضر نشد پرونده هاي دخترم را به ما تسليم نمايد. به منظور اينكه با رويه ي بيرخـر
  بنـر از نزديك آشنا شوم بچه را به زوريخ بردم و بيست و پنج روز در آسايشگاه نامبرده نگه داشتم.
  متأسـفانه خود بيرخر بنر فوت كرده بود و آسايشگاه را فرزندانش اداره مي كردند. از زنده ِ خواري صد
  درصد كامـل خبري نبود. آزمايشگاه داشتند، آشپزخانه داشتند، درست است كه غذاي زنده زياد مصـرف
  مـي كردنـد و گوشت در ميان نبود ولي مصرف خوراك هاي مرده، لبنيات و ويتـامين هـاي مصـنوعي
  معمـول بـود بـه
  عبارت ديگر آنجا فقط به يك محل گياه خواري در آمده بود .
  اين ها بود كه مرا به اشتباه انداخت. آن موقع مطالعات شخصي من درباره ي زنده خواري تـ ازه شـروع
  مي شد. من هم مثل بيرخر بنر و سايرين خيال مي كردم كه زنده خواري را بايد ً موقتا فقط براي معالجه
  بـه كار برد. عقيده داشتم كه اگر بچه را به حال خود بگذارم، كمي ميوه زيادتر بـدهم، كمـي گوشـت
  كمتـر بخورانم و گاه به گاه چند قرص ويتامين هم به او بدهم، همه چيز به حالت عادي در خواهد آمـد
  هنـوز نمي دانستم كه ويتامين مصنوعي هم مثل ساير داروها يـك سـم كشـنده اسـت چـون بچـه
  مـن بعـد از برگشت به تهران ً كاملا سالم به نظر مي آمد، بازي مي كرد، شنا مي نمود و به مدرسه مي
  رفت، ديگر عقلـم نمي رسيد كه براي همه ي بيماري ها ً مخصوصا براي بيماري هاي كليه ها فقط به
  زنـده خـو اري صددرصـد مي توان اطمينان نمود. بعد از يكي دو سال نفريت مزمن ً تدريجا رو به
  وخامت گذاشـت و سـال چهـارم پس از بازگشت از اروپا دخترم را از دست دادم . آن كودكاني كه
  امروز در نقاط مختلف دنيا با زنده خواري كامل بزرگ مي شـوند را بچـه هـاي خـودم بـه
  حساب مي آورم .
  اكنون موقع آن فرا رسيده كه چشم همه ي مردم را باز كنيم و به آنهـا بفهمـانيم كـه تجـويز و تأكيـد
  خوراك هاي مرده و مواد شيميايي به مردم و ً مخصوصا منع نمودن غذاهاي طبيعي به آنها وحشتناك ترين
  گناه است. اين زيست نشناسان بيچاره خبر ندارند كه با اين رويـه متضـاد از همـه بيشـتر بـه خـود و بـه
  فرزندان عزيز خويش صدمه ميرسانند.

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید