كليه مطالعاتي كه تا به حال درباره پروتئين، ويتامين، مواد معدني و غيره
شده است به كلي غلط ميباشد و بايد روي آنها خط بطلان كشيد.

كليه تحقيقات و اكتشافات به اصطلاح علمي كه درباره خواص غذايي انواع پروتئين، چربي، ويتامين،
مواد معدني و غيره شده است به كلي غلط و فرضـي مـي باشـد. اشـتباه در ايـن اسـت كـه ويتـامين هـا،
پروتئينها و غيره مواد اوليه نيستند، آنها تركيباتي هستند كه در هر گياهي به يك شكل و رنـگ در آمـده
بدن انسان يا حيوان به ده هزار نوع مواد اوليه محتاج باشـد. ايـن ده هـزار نـوع مـواد 1 است. فرض كنيم
اوليه در هر گياهي موجود است. مثلاً زيستشناسان در برگ درخت يا در خار بيابان نمـيتواننـد همـه
نوع ويتامينها، مواد معدني و مانند آنها را كه بدن يك حيوان احتياج دارد پيدا كنند ولي چون همـين ده
هزار نوع مواد اوليه يعني اتمهاي لازمه در اين گياهان موجود است، حيوان ميتواند با جابجا نمودن اين
اتمها در بدن خود هر نوع تركيبات غذايي را كه احتياج دارد از آنها بسازد. به عبارت ديگر حيـوان قـادر
است پروتئين گياهي را در بدن خود تبديل به چربي يا ويتامين كند و بالعكس.
نبايد فراموش نمود كه فقط از غذاهاي زنده ميتوان اين تغييرات را انتظار داشـت. از خـوردنيهـاي
مرده بدن انسان هيچ چيز نميتواند بسازد. اين است كه به عقيده پزشكان كوتهبين حيـوان مـيتوانـد در
بدن خود همه گونه ويتامين بسازد ولي انسان قادر نيست اين كار را انجام بدهد و با اين دليل ابلهانه اين
پزشكان بيرحم و پولپرست اسم چند ويتامين مصنوعي را روي كاغذ ميآورند و هزار ريال از مشـتري
ميگيرند و هزار ريال هم براي داروفروش تدارك ميبينند. اين بزرگترين حقـهبـازي اسـت كـه تـاريخ
انسان تا به حال ثبت نموده است چون با اين دو هزار ريال انسان ميتواند با گندم، خرما، هويج و سبزي
براي يك سال تمام كليه احتياجات بدن خود را با همه نوع ويتامينهاي طبيعي تأمين نمايد.
زيستشناسان مردهخوار عقيده دارند كه براي به دست آوردن ويتامين C انسان بايد غـذايي مصـرف
نمايد كه داراي ويتامين C باشد و يا براي بـه دسـت آوردن ويتـامين B غـذايي بايـد بخـورد كـه داراي
ويتامين B باشد و همچنين براي ساير تركيبات هم همين حسابهاي غلط را به ميان ميآورند و بيهـوده
كاغذهاي بيشماري را سياه ميكنند.
متأسفانه راديو و تلويزيونها اين حسابهاي غلط و گمراه كننده را مثل طوطي آنقدر تكرار ميكننـد
و گوشهاي مردم را پر مينمايند كه هر باسواد و بـيسـوادي روز و شـب فقـط از ويتـامين، پـروتئين،
كلسيم و كالري صحبت ميكنند. هيچكس عقيده طبيعت را نميپرسد، هيچكس فكر نمـيكنـد كـه اگـر

وضع از اين قرار باشد چهارپايان بايـد اقـلاً روزي صـدها نـوع گيـاه پيـدا كننـد و بخورنـد تـا بتواننـد
احتياجات بدن خود را با همه نوع ويتامينها و غيره تأمين نمايند، ولي بطوريكه با چشم خود مـيبينيـد
بيشتر حيوانات فقط به يك يا دو نوع غذا قناعت ميكنند. نگاه كنيد به اسب، شتر، فيل و زرافه و عميقـاً
فكر كنيد.
حقيقت اين است كه ويتامين C بعد از وارد شدن به بدن ديگر ويتامين C نميمانـد و يـا ويتـامين B
ديگر ويتامين B نميماند. بدن انسان يا حيـوان ايـن همـه تركيبـات غـذايي را در جهـاز هاضـمه خـود
ميشكند، خورد ميكند، تبديل به ده هزار نوع مواد نام برده مينمايد و هر تركيباتي كه خـودش احتيـاج
دارد را از نو ميسازد. باز هم واضحتر بگوييم، طبيعت براي به وجود آوردن غذاي گياهيِ كامل ده هـزار
1 نوع
مواد اوليه بكار ميبرد. طبيعت يك دفعه اين ده هزار نـوع مـواد اوليـه را بـه شـكل يـك سـيب در
ميآورد و دفعه ديگر ترتيب اين مواد اوليه را تغيير ميدهد و به شكل انگور يا برگ يا يونجه و يا گنـدم
در ميآورد.
اگر طبيعت ترتيب تركيبات غذايي را در همه گياهان طوري قرار داده بود كه همه تركيبـات شـناخته
شده در آنها پيدا بود، آن وقت اين گياهان همگي به يك شكل، يك رنگ و به يك طعم در ميآمدند.
كار طبيعت در اينجا تمام نميشود. او شكل ظاهري گياهان را تغيير ميدهد، تركيـب آنهـا را عـوض
ميكند و موجودات زنده به وجود ميآورد. مثلاً شكل ظاهري يونجه را عوض نموده و يك گوسفند بـه
وجود ميآورد. از خار بيابان يك شتر، از علفهاي جنگل يك فيـل، از بـرگ درختـان يـك زرافـه و از
گندم يا سيب يك انسان ميسازد. به عبارت ديگر يونجه، سيب، انگور، گندم، گوسفند، اسب، شـتر و يـا
انسان همين ده هزار نوع مواد اوليه هستند فقط به شكلهاي مختلف. اين است كه سيب يـا گنـدم زنـده
براي انسان غذاي كامل است ولي كليه پختنيهاي جهان و مواد شيميايي روي هم رفته غذا نمـيباشـند؛
آنها فقط خاكستر غذا هستند.
حالا ببينيم اين «دانشمندان» در آزمايشگاههاي خود به چه كارهايي مشـغولند. آنهـا غـذاي طبيعـي و
2 كامل خود را گم كردهاند
و در آزمايشگاههاي خود جستجو ميكنند تا بفهمند بدن يـك انسـان بـه چـه
نوع تركيبات غذايي (البته نه مواد اوليه غذايي بلكه فقط تركيبات غذايي) احتياج دارد كه يكي يكي پيـدا
كنند و غذايي براي انسان تهيه نمايند. آنها فقط آنقدر فهميدهاند كه نان سفيد غـذاي نـاقص اسـت و در
ممالك «پيشرفته» مانند ايالات متحده آمريكا چندين نوع مواد شيميايي (ويتامينها و غيره) بـه ايـن نـان
اضافه ميكنند و به مردم ميفروشند.

فرض كنيم آنها بعد از هزاران و بلكه ميليون ها سال سعي و كوشـش و جسـتجو موفـق شـدند كليـه
تركيبات غذايي را كه بدن انسان احتياج دارد كشف نمايند و تعداد اين چندين نوع مواد شـيميايي را بـه
ده يا صد هزار نوع برسانند و با آنها غذاي زنده و كامل درست نمايند. نتيجه اين كار چيست؟ نتيجه اين
كار چنين خواهد بود كه اين آقايان بعد از ميليون ها سال جستجو همين غذاي اصـلي انسـان را كـه گـم
كرده بودند يعني همان گندم زنده را كه با دست خودشان كشته و تبديل به نان كرده بودند مجـدداً پيـدا
خواهند كرد .
حالا بياييم از اين »دانشمندان« بپرسيم وقتي گندم زنده يعني همين غذاي طبيعي، اصلي و كامل انسان
كه در همه جاي دنيا به اين فراواني موجود است ديگر دنبال چه مي گرديد؟
ً اصلا آنها چرا مي خواهند بدانند كه وظيفه فلان ويتامين در بدن چيست؟ اگر هزاران سال هم زحمت
بكشند قادر نخواهند بود حتي يك درصد فعاليت سلول ها و وظايف ويتامين ها را بـه درسـتي بشناسـند
آنها اگر فقط يك چيز را بدانند خودشان را براي هميشه راحت خواهند كرد. وقتي گندم زنـده بـه بـدن
تحويل بدهند هزاران نوع مواد اوليه آن در بدن پخش مي شود و هر يك از آنها به جاي معـين مـي رود
و وظيفه ي خود را به درستي انجام مي دهد و اگر به جاي نان زنده يعني گندم جوانه زده يا آرد كامل،
نـان مرده به بدن تحميل نمايند آن چنان خرابكاري هايي در بدن ايجاد مي شود كه بعد از هزاران سال
زحمت موفق نخواهند شد اين خرابكاري ها را با ويتامين هاي مصنوعي و داروهاي سمي و يا بـا عمـل
جراحـي چاره نمايند .
ً اصولا آن خوراكي را بايد غذاي واقعي دانست كه به تنهايي قادر به تغذيـه نمـودن يـك موجـود
لذا
زنده بوده يعني غذاي كامل و داراي همان ده هزار مواد اوليه فرض شده باشد. كليه غذاهاي گياهي زنده
از اين نوع هستند، ولي از هر يك از آنها بايد بر حسب ميل بـدن و آمـادگي دسـتگاه گـوارش مصـرف
شود، چون بدن ما كه كامل ترين لابراتوار جهان است چنانچه از نفوذ و اثر سموم نجات يابـد بـه
خـوبي مي تواند راه خود را پيدا كند و آن وقت ميل ما راهنماي كامل ما مي باشـد و مـا را بـه خـوبي
راهنمـاييخواهد كرد كه از هر يك از اين غذاها چقدر و با چه نسبت مصرف كنيم .
ً مثلا وقتي ما ميل به غذاي شيرين مانند ، كشمش، خرما و غيره داريم دليل بر اين نيست كه بدن ما
احتياج به مواد قندي دارد بلكه دليلش اين است كه دستگاه هاي دروني جهاز هاضمه ما در اين موقـع
آمادگي براي شكافتن و تحليل نمودن مواد قندي دارد. چند لحظه ديگر ميل بـه وجـود مـي آيـد قـدري
گردو، سيب، تربچه يا پياز بخوريم، يعني جهاز هاضمه ما امكانات خود را براي شكافتن و هضم نمـودن
غذاهاي مزبور آماده كرده است. اما بايد دانست كه ميل در مقابل غذاهاي مرده با ميل در مقابل غـذاهاي
زنده هيچ شباهتي ندارد. يك مرده خوار هر قدر هم غذاهاي مختلف بخورد نمي تواند ميلـي را كـه
بـراي كشيدن يك سيگار يا ترياک دارد خاموش نمايد. همينطور هم با خوردن غذاهاي زنده او نميتواند ميلـي
را كه براي خوردن يك بشقاب غذاي گوشتدار و چربيدار دارد خنثي نمايد مگر اينكه سمومي را كه با
خوراكيهاي مرده در بدن خود ذخيره نموده است خالي كند.
اين همه غذاهاي طبيعي ظاهراً متنوع بعد از تحليل رفتن در بدن ما همگي به يك چيز يعني به غذاي
كامل تبديل ميشوند. بعضيها خيال ميكنند كه هر غذايي خاصيت مخصوصي دارد، ولي حقيقـت ايـن
نيست. حقيقت اين است كه همه غذاهاي زنده گياهي ظاهراً كاملاً متفاوت ولي باطناً يك خاصيت دارند
و اين خاصيت آن است كه آنها غذاي كامل هستند. طبيعت غذاهاي مختلف با مزههاي مختلف به وجود
آورده و به ما ذائقه داده است فقط براي اينكه ما از اين خوردنيها بيشتر لذت ببريم.
چون انسان معمولاً عادت دارد غذاهاي مختلف بخورد، جهاز هاضمهي او عادت كـرده اسـت بـراي
شكافتن اين غذاها مايعهاي گوناگون آماده داشته باشد، اما اگر شخصي در وضعي قرار گيرد كه بـه غيـر
از يك نوع غذا چيز ديگري براي خوردن پيدا نكند و مجبور شود فقط با اين غـذا تغذيـه نمايـد، جهـاز
هاضمهي او به آساني عادت ميكند و براي شكافتن اين غذا مايعهاي كافي تهيه مينمايد و در اختيار او
ميگذارد تا شخص بتواند از آن غذا به مقدار كافي بخورد و هضم نمايد و احتيـاج بـدن خـود را كـاملاً
تأمين نمايد، ولي اين كار را با هيچ نوع از خوراكيهاي «پخته» و «مقوي» نميتوان انجام داد.

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید