مداخله در كار طبیعت از بزرگتر ين گناهان مي باشد.

طبیعت با مهارت كامل براي موجودات خود غذاي طبيعي، گوارا و بدون عيـب و نقص نيز به وجود آورده است كه
عبارت از انواع خوردين هاي نبا ي »خام« مي باشد. اين همه خوردين هاي طبيعي را كه از هزاران نوع مواد اوليه ساخته با
اشعه خورشيد میرساند و غذاي كامل را به ساکنان سیاره میدهد و ايـن كـار را بـا چنـان مهارتی انجـام داده كـه هـر
يـك از خوردين هاي گياهي به تنهايي حاوي مت ام مواد لازم براي بدن يك موجود زنده مي باشد
حيوانات مختلف مانند اسب، شتر، گاو و گوسفند به متام ويتامني ها و مواد غـذايي ديگـر بـه همـان اندازه نيازمندند كه
بشر احتياج دارد. آنان نيز مانند ما هامن خون، استخوان، گوشت، ريه و كبد را دارند. همه كس با چشم خود مي بيند كه
. چطور يك حيوان قشنگ و عظـيم الجثـه ماننـد زرافـه فقـط بـا بـرگ درخت تغذيه مي كند، شتر فقط با خار بيابان كليه
احتياجات بدين خود را تامین مـي منايـد و همچنـني یکی از اين حيوانات يونجه مي خورد و ديگري كاه خشك و آن
ديگري دانه و از اين قبيل.
غذای موجودات به طوری خلق شده که هر موجودی در هر جاي دنيا هـر نـوع خوردين طبيعي«خام» و گیاهی
پيدا ن ايد، اين خوردين براي او يك غذاي كامل و بـي نقـص باشـد در صوريت كه انسان بهترين، لذيذترين و ارزنده
ترين خوردين هاي طبيعي ماننـد ميـوه جـات ، سـبزي جـات غلات و ميوه جات خشك نظري گردو، بادام، فندق،
پسته و غريه را از دست حيوانات ربوده و براي خـود نگه داشته است، با وجود اين خيال مي كند كه با اين همه
خوردين ها احتياجات بدن خـود را ن ـيتوانـد تأمني كند و در صدد بر مي آيد براي خود غذاهاي «پخته» و ويتامني
هاي مصنوعي تهيه كند. مثـل اينكـه براي ت˴م مخلوقات غذا آفريده شده و وقتي نوبت به انسـان رسـيده هیچ
چیزی بعنوان غذا خلق نشده و حالا مر دم مي خواهند نواقص كار خلقت را بر طرف كنند .
َد را ناديده مي گرينـد و غذايي را كه با اشعه
ِ حقيقت اين است كه مردمان»متمدن« عقل خود را گم كرده اند و خ ر
خورشيد رسیده و با سلول هاي زنده بدان ها عرضه داشته شده است را با آتش مي كُشـند و محو مي كنند، به خيال
اين كه غذاي ناقص را به غذاي كامل تبديل مي كنند. ولي بايـد دانسـت كـه كليـه پختني هاي دنيا اعم از نان، جوجه
كباب، چلوكباب، باقلاپلو و مانند اينها با همرفته ارزش یک دانه ی گندم یا یک برگ درخت را ندارند و حتی
منیتوانند یک نفر را زنده نگه دارند و ادامه ی زندگی مردم ، بسته به آن اندک میوه و سبزیجاتی است که گاهی
مصرف میکنند.

چنانكه ملاحظه ميكنيد من كلمه هاي «پخته» و «خام» را داخـل گيومـه مـيگـذارم؛ چـون «خـام» در
حقيقت خام نيست و «پخته» در حقيقت پخته نيست. معمولاً كلمه خام به معني نپختـه، حاضـر نشـده و
ناقص محسوب مي شود و مردم اشتباهاً ميوهجات و سبزيجات زنده را خام تصور ميكنند و حـال اينكـه
اينطور نيست. طبيعت كليه غذاهاي گياهي را از هزاران نوع مواد خام درست مي كند و با اشعه خورشيد
ميپزد و كاملاً آماده كرده با سلولهاي زنده در اختيار ما ميگذارد. مردم كوتاهبين ايـن غـذاهاي زنـده و
كامل را در آشپزخانهها نميپزند؛ بلكه غذاي پخته را با آتش مي ،كشند ميسوزانند و نابود ميكننـد. آنهـا
در آشپزخانهها براي خود و عزيزانشان فقط بيماري ميپزند و بس.
طبيعت براي همه موجودات زنده روي زمين مطابق احتياجات بدن آنها غذاي گياهي بـا سـلولهـاي
زنده به بار آورده است. هيچ موجود زنده به غير از انسـان آشـپزخانه نـدارد، آنهـا همگـي غـذاي زنـده
ميخورند، به عبارت ديگر آنها زنده خوارنـد. آن كسـاني كـه غـذاي زنـده را روي آتـش مـيگذارنـد و
سلولهاي آن را ميكشند و ميخورند در حقيقت غذا نمـيخورنـد بلكـه خاكسـتر غـذا را مـيخورنـد،
سلولهاي مرده ميخورند، جسد سلولها را ميخورند؛ از اين رو ما آنها را مردهخوار خواهيم ناميد. اين
كلمه هر چقدر هم زننده باشد عين حقيقت است، حقيقت بزرگ كه بايـد هميشـه تكـرار شـود تـا ايـن
اشخاص از كار زشت خود دائماً آگاه باشند. هيچ كس نميتواند انكار كند كه اين گوشتها كه در دكـان
قصابي پهلوي هم آويزانند جسد و لاشه گاو و گوسفند نيستند. عجيب اين است كه لاشه اين حيوانـات
را مردم روي آتش دو مرتبه فاسد ميكنند و بعد ميخورند. آنها سلولهاي گندم، سيب، گوجهفرنگـي و
غيره را نيز در آشپزخانههاي خود ميكشند و به اجساد تبديل مينمايند.
عقايد علماي علم پزشكي درباره علل بيماريها و وسايلي كه براي معالجه آنها به كار مي برند همگي
توأم با اشتباه و زيانآور است. معالجه توسط دارو يك نـوع جـادوگري اسـت، جـادوگريِ «علمـي» كـه
زائيده عصر مردهخواري ميباشد، زيرا اثر هر دارو ظاهري و موقتي است و به هيچ وجه با علـت اصـلي
مرض ارتباط ندارد.
اصولاً هيچ نوع ماده سمي وجود ندارد كه منافعي در بر داشته باشد و دارو فقط سمي است كـه جـز
ايجاد مرض كاري از آن ساخته نيست. به تصور عامه دارو وسيله اي براي معالجهي بيماريهاست، ولـي
در حقيقت خود منشاء بروز بيماريها بوده و به حق بايد آن را اُمالأمـراض نـام نهـاد. بـراي اثبـات ايـن
حقيقت كافي است بگوييم كه بر خلاف افزايش روزافزون داروها، بيمارستانها و پزشكان، امـراض روز
به روز زيادتر ميشوند و فقط انسان است كه بين همه موجودات زنده ي روي زمين بيشتر از همه دچـار
اين بدبختي بزرگ گرديده است.

بهطور كلي اين يك اشتباه بزرگ و تأسفآوري است كه از يك ماده مصـنوع و يـا يـك نـوع غـذاي
بخصوصي انتظار مداواي بيماري را داشته باشيم و با وجود اين انسان همين اشتباه ساده را طـي قـرنهـا
مرتكب شده است. اصولاً در جهان مادهاي وجود ندارد كه بتوان آن را براي مداواي امـراض بكـار بـرد.
بيماريها علل اصلي دارند كه با از بين بردن اين علل كليه بيماريها خود بخود ريشهكن ميشوند و اين
علل عبارتند از مصرف غذاهاي مرده و مواد سمي و شيميايي كه به غلط بـه آنهـا نسـبت درمـاني داده و
دارو نام نهادهاند. بنابراين نبايد انتظار داشت كه با يك ماده شيميايي يا با رژيمهاي بخصوصـي مـيتـوان
بيماري را مداوا نمود، بلكه با از بين بردن علت اصلي بيماري يعني با اجتناب از مصرف مواد مرده همـه
بيماريها يكباره ناپديد ميگردند.

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید