مقدمه

خواننده عزيز در اين كتاب بزرگترين مژده مسرتبخشي را كه تا به حال به گوش يك انسان رسيده
است به اطلاع شما ميرسانيم. در اين كتاب شما با علل اصلي كليه بيماريها و راه نجـات از آنهـا آشـنا
ميشويد. از اين به بعد ديگر هيچ كس احتياج به پزشك، بيمارستان و دارو ندارد . اگر شما بيمار نيسـتيد
با تغيير دادن عادت تغذيهاي يعني با مبادله نمودن يك بشقاب غذاي مرده با يك بشقاب غذاي زنـده تـا
آخر عمر طولاني خود ابداً بيمار نخواهيد شد و اگـر بيمـار هسـتيد از ايـن بيمـاري خيلـي زود نجـات
خواهيد يافت. اين حقيقت به طور قطع ثابت شـده و دههـا هـزار افـراد بشـر در نتيجـه عملـي نمـودن
دستورات اين كتاب در همه جاي دنيا از بيماري هاي «صعبالعلاج» نجات پيدا كردهاند. بعد از مطالعات
طولاني بالاخره وزارت بهداري هندوستان اين حقيقت را رسماً تأييد نموده و تصميم گرفته است كتـاب
انگليسي مرا به دوازده زبان هندي ترجمه و منتشر نمايد و اين مژده بيسابقه را به گوش همه مردم هنـد
برساند. در آمريكا و اتحاد جماهير شوروي نيز جنب و جوش فراواني به وجـود آمـده و هـر آن ممكـن
است از آنجا هم خبر خوشي شنيده شود. مدارك اين گفتهها را در آخر كتاب در قسمت نامهها خواهيـد
ديد.
سالها قبل جزوه كوچكي به زبان فارسي منتشر نمودم كه چندان كامل نبود . در چند سال اخير خيلي
كوشش نمودم يك مترجم خوب پيدا كنم كه كتاب مرا از ارمني يا انگليسي به فارسي ترجمه كنـد، ولـي
موفق نشدم. چون گفته هاي من تازه است و كاملاً برعكس آنچه كه تا به حال مردم شنيدهاند، هر كسـي
را كه امتحان كردم مشاهده نمودم نميتواند فكر مرا مطابق ميل خودم بيان نمايد. به طور مثال وقتي مـن
مينويسم شير، ماست، كره، پنير، گوشـت و تخـم مـرغ نخوريـد آنهـا «نخوريـد» را «بخوريـد » ترجمـه
ميكنند، چون هزاران بار از دهان همه دانشمندان و پزشكان «بخوريد» شنيدهاند و خيال نمـيكننـد يـك
نفر «ديوانه» پيدا شود كه به مردم توصيه كند اين نوع «غذاهاي ارزنده» را نخورند.
چون خودم در تبريز بزرگ شده و در مدرسه ارامنه تحصيل نمودهام كـه در آن زمـان برنامـه دولتـي
نداشت، سواد فارسي من ضعيف است. فقط در سالهاي اخير كه در تهران سكونت دارم كمي خوانـدن
و حرف زدن ياد گرفتهام . ناچار تصميم گرفتم گفتههاي خود را با حروف ارمني بـه زبـان فارسـي روي
كاغذ آورده و به دوستانم ديكته نمايم. در اين كار آقاي دينيار خسروياني، ابوالفضل صدارت و چند نفـر
دوستان ديگر و در اين اواخر دختر بنده كمك شاياني نمودهاند و من موظفم در اينجا تشكرات خـود را
به آنها تقديم نمايم. ضمناً از خوانندگان گرامي تقاضا دارم چنانچه در اين كتاب ايرادهاي دستوري پيـدا
نمايند، زياد سخت نگيرند. اميدوارم در چاپ دوم اين ايرادها را مرتفع سازم و كتـاب بزرگتـري تقـديم

دانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید