گوشت خواري يك عمل طبيعي نيست .

به طوري كه نزد بيشتر حيوانات مشاهده مي نماييم يكي از اين حيوان ها فقط علف مي خورد، ديگـري
برگ درخت، سومي دانه، چهارمي خار و از اين قبيل. اين درست نيست كه ما بـراي همـه آنهـا اسـامي
تعيين كنيم مثل علف خوار، برگ خوار، دانه خوار ، گوشت خوار، همه جورخوار و مانند اينها. ً طبيعتـا
همـه
موجودات زنده ي روي زمين گياه خوار خلق شده اند .
طبیعت برای موجودات زنده، هزاران نـوع خـوردني هـاي گياهي به وجود آورده و در همه جاي دنيا
پخش نموده است كه آنها بخورند و نزد همديگر به آرامـي و خوبي و خوشي زندگي كنند. طبيعت
غذاي كامل را توسط اشعه خورشيد میرساند و درست مي كنـد و بـا سلول هاي زنده در دسترس همه
موجودات قرار مي دهد. ولي همين طـور كـه انسـان از قـوانين طبيعـت سرپيچي نموده و به غذاهاي
مرده، مشروبات الكلي، سيگار، مواد مخـدر ، دارو و صـدها نـوع چيزهـاي
ديگر معتاد شده است، همين طور هم بعضي از حيوانات به گوشت معتاد گرديده اند .
از زمان هاي خيلي قديم در زمستان ها كه غذاي طبيعي ً نسبتا كمياب مـي شـد بعضـي از حيوانـات
بـه خواب رفتن عادت كردند، ديگران كوچ نمودند، بعضي ها غذا ذخيره نمودند و بعضـي از حيوانـات
هـم حيوانات ديگر را طعمه خود قرار دادند و با گوشت هاي آنها شكم خود را پر نمودند، يعني غذايي
را كه آنها از گياهان به دست آورده و در بدن خود ذخيره نموده بودند از آنها ظالمانه ربودند. با اينكه
حيوانات گوشت خوار شكار خود را با سلول هاي زنده مي خورند باز هم گوشـت ايـن شـكار، غـذاي
تمـام عيـار نيست. اين يك غذاي دست دوم مي باشد كه قسمتي از ارزش غذايي اوليه خود را از دسـت
داده اسـت اين است كه حيوانات گوشت خوار گاه به گاه غذاي گيـاهي هـم مـي خورنـد ولـي بـه
عقيـده اشـخاص ساده لوح آنها فقط در موقع بيماري اين كار را انجام مي دهند. همه نوع گوشت و ساير
مواد حيـواني چـه زنده و چه مرده غذاي سمي مي باشد به اين دليل كه وقتي اين غذا دست سوم مي
گـردد ديگـر از ارزش غذايي به كلي مي افتد. به عبارت ديگر گوشت يك جانور گوشت خوار نمي
تواند براي يك حيوان ديگـر ارزش غذايي داشته باشد، زيرا در گوشت آنها سميت به اندازه اي زياد مي
باشد كـه اثـرش فـوري ظـاهر مي گردد و به همين جهت است كه انسان جرأت نمي كند از گوشت
جانوران گوشت خـوار ماننـد سـگ و گربه، گرگ، شير و پلنگ تغذيه نمايد .
اين كه گوشت خواري جانوران يك عمل غيرطبيعي است را به آساني مي تـوان ثابـت نمـود. دختـرم
آناهيد يك سگ سفيد و قشنگ شش ساله دارد كه از بدو تولد بـه غـذايي كـه مـا مـي خـوريم عـادتش
داده ايم. بيشتر خوراك او را گندم، خرما، كشمش، پسته و سالادها و ميـوه هـاي مختلـف تشـكيل
14
ميدهد، همه اينها البته به صورت زنده چون در منزل ما حتي يك گرم هم غذاي مرده پيدا نميشود. اين
سگ حتي پياز و تربچه را هم بـا ميـل فـراوان مـيخـورد. مـوقعي كـه او را بيـرون شـهر مـيبـريم در
چمنزارهاي سبز و خرم مثل يك بره چرا ميكند. اين سگ در مقايسه با سگهاي ديگر بينهايـت سـالم،
شاداب و با حرارت و انرژي است.
اگر ما بخواهيم بچههاي شير، پلنگ و گرگ را مثل اين سگ به گياهخواري عادت دهيم بعـد از چنـد
نسل آنها خوي درندگي خود را به كلي كنار ميگذارند و كاملاً رام ميگردند و ما ميتوانيم آنها را با گاو
و گوسفند قاطي كنيم، اما بالعكس ما هيچ وقت نميتوانيم گاو و گوسفند را بـه گوشـتخـواري عـادت
دهيم. بيشتر مردم خيال ميكنند كه گاو، گوسفند، اسب و شتر خلق شدهانـد كـه علـف يـا كـاه يـا خـار
بخورند. ولي اين طور نيست، اين حيوانات هم ميل فراوان دارند كه از همه نوع سبزيجات و ميوهجـات
كه ما ميخوريم بخورند ولي كسي از اين چيزها به آنها نميدهد. ما زور داريم، اسلحه داريم، حق داريم
نه فقط آنها را از اين غذاها محروم سازيم، بلكه سر آنها را هم ببريم، روي آتـش قـرار دهـيم و بـه سـم
تبديل نماييم و براي خود و عزيزانمان هزاران نوع بيماري ايجاد كنـيم. خلاصـه جهـنم آن دنيـا را روي
زمين بياوريم تا خودمان را در آن بسوزانيم. نگاه كنيد به نوجوانان امروزه كه در مـواد مخـدر و هـزاران
نوع فساد ديگر غرق شدهاند و ببينيد كه عاقبت آنها تا به كجاها خواهد رسيد. چه بلايـي بـه سـر مـردم
خواهد آمد اگر روزي سرنوشت اين دنيا به دست اينها بيفتد؟ ما زندهخوارها بايد هرچه زودتر دور هـم
جمع شويم و همه گونه ناشايستگيها و بدبختيهاي انساني را يكباره ريشهكن نماييم.

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید