نام موقت Ant-Man 3 احتمالا به شخصیت شرور داستان اشاره دارد

کانگ فاتح ظاهرا دشمن سرسختی خواهد بود به لطف گزارشی که ساعاتی قبل روی خروجی وب سایت ComicBook.com قرار گرفت، نام موقت Ant-Man 3 مشخص شده است. حدودا دو دهه…

ادامه خواندننام موقت Ant-Man 3 احتمالا به شخصیت شرور داستان اشاره دارد