زيست نشناسان مرده خوار، سياه را سفيد و سفيد را سياه ميبينند.

كوتهبيني زيستنشناسان مردهخوار طوري نيست كه فقط نتوانند چيزي را خوب ببينند يـا تشـخيص
بدهند، بلكه خيلي بدتر از اين ميباشد. آنها بيشتر موارد خوب را بد و بد را خوب تشخيص مـيدهنـد،
سفيد را سياه و سياه را سفيد ميبينند، مضر را مفيد و مفيد را مضر حساب ميكنند. مـن در اينجـا چنـد
نمونه از آنها را ذكر ميكنم:
مثلاً طبيعت حتماً لازم دانسته كه در همهي غذاهاي طبيعي مقداري سلولز قرار داده است. ما ميدانيم
كه سلولز هضم نميشود و از رودهها دفع ميگردد. اگر غذا سلولز نداشـته باشـد و تمامـاً هضـم بشـود
رودهها خالي مانده و به هم ميچسبند، ولي اگر در غذا به مقدار كافي سلولز باشد رودهها به حركـت در
ميآيند و در تمام مدتي كه سلولز از رودهها عبور ميكند غذا تدريجاً از آن جدا شده و از جدار رودههـا
وارد خون ميگردد.
حالا ببينيم وضعيت تغذيهي مردهخوارها از چه قرار ميباشد. نان سـفيد و بـرنج سـفيد ابـداً سـلولز
ندارند، سلولز آنها در سبوس گندم و برنج مانده است. شكر هـيچ سـلولز نـدارد، سـلولز آن در چغنـدر
مانده است. همچنين كليهي خوردنيهاي حيواني از سلولز محرومند، چون سلولز آنهـا در پوسـت، مـو،
استخوان، روده و اعصاب حيوان مانده است. به اين جهت مردهخوارهايي كـه بيشـتر از ايـن نـوع مـواد
مصرف ميكنند دو سه روز و حتي هفتهاي يك مرتبه نميتوانند رودههاي خود را خالي نمايند، بنـابراين
علت يبوست فقط و فقط كافي نبودن سلولز در غذا ميباشد.
خوانندگان گرامي حتماً تصديق خواهند كرد كه تشخيص اين امر بياندازه سـاده و آسـان مـيباشـد،
ولي خيال نميكنم كه تا به حال كسي اين حرف را از دهان يك پزشك شنيده باشد. آن مقدار كمي تفاله
كه از برنج، نان و گوشت باقي ميماند، مثل سنگ سفت ميشود و در يك گوشهي روده گير ميكند. اگر
شخصي از يك غذاي «مقوي» (مقوي براي خرابكـاري) زيـاد بخـورد قسـمتي از ايـن مـواد در رودههـا
ميماند، فاسدتر ميگردد، رودهها را ميخراشد و خون و بلغم بيرون ميكشد. در اين موقع اگـر شـخص
كمي غذاي طبيعي صرف نمايد اين غذا كليهي آشغالهايي را كه در رودهها سرگردانند جمع نمـوده، بـا
خود بيرون ميبرد و رودهها را پاك ميكند تا شخص را از ناراحتي نجات بدهد، ولي مردم كوتهبـين بـه
خيال اينكه غذاي طبيعي براي آنان مضر بوده اسم اين حالت را اسهال و بيماري مـيگذارنـد و مصـرف
غذاي زنده را منع ميكنند و دستور ميدهند فوراً برنج بخورد، يعني همين مادهاي كه رودههـاي او را بـه
اين حالت انداخته است. اگر به اين همه گفتهها اضافه كنيم كه ديوارههاي رودهها بيشـتر از ياختـههـايي
58
تشكيل شدهاند كه از برنج به وجود آمده و مانند سيمانِ مرده لابهلا پائين ميريزند، جريان امر براي همـه
آشكارتر ميگردد.
اين آقايان كوتهبين روز و شب به مردم توصيه ميكنند غذايي كه سلولز دارد نخورند، گويي اين نـوع
غذا دير هضم ميشود و رودهها را اذيت ميكند و از اين قبيل حرفهـاي پـوچ و خطرنـاك. آنهـا خبـر
ندارند كه غذاي سلولزدار رودهها را بكار ميگمارد، به آنها قوت ميدهد و به هضم غذا كمـك مـيكنـد
ولي غذايي كه از سلولز محروم است بالعكس رودهها را تنبل، مريض و ناتوان ميسازد.
دفعهي ديگر آنها توصيه ميكنند غذاي مرده خورده شود گويي غـذاي مـرده زودتـر از غـذاي زنـده
هضم ميشود. آنها باز هم نميدانند كه كليهي مواد حياتي را كه بدن انسان احتياج دارد خود آتش هضـم
مينمايد، از بين ميبرد و فقط خاكستر غذا را باقي ميگذارد. اين بوي خوشآيندي كه در موقع پخت و
پز از آشپزخانه بلند ميشود، همان مواد حياتي اسـت كـه بـه روي مردمـان بـيعقـل خنديـده و ناپديـد
ميگردد. مردهخوارهاي كوتهبين خيال ميكنند كه يك كيلو سيبزميني مـرده و يـك كيلـو سـيبزمينـي
زنده به يك اندازه ارزش غذايي دارند و چون سيبزميني مـرده زودتـر هضـم مـيشـود بايـد آن را بـر
سيبزميني زنده ترجيح داد. آنها خبر ندارند كه سيبزميني زنده يك غذاي تمام عيار و كامل است ولـي
سيبزميني مرده فقط تفالهي غذاست و به جاي يك بشقاب سيبزميني مرده كافي است فقط يـك دانـه
سيبزميني زنده و همچنين به عوض يك نان سنگك كافي است فقط يـك قاشـق گنـدم زنـده مصـرف
نمود.
همهي مردهخوارها با سردرد آشنايي دارند، ولي به ندرت كسي دليل آن را ميدانـد. سـردرد علامـت
مسموميت خون ميباشد. آن سمومي كه با خوراكهاي مرده وارد بدن ميشوند و موقتاً در جريان خـون
به گردش در ميآيند تا محل ثابتي براي خود پيدا كنند باعث سردرد ميشوند. پزشكان كوتاهبين به جاي
اينكه اين سموم را از بدن خارج نمايند و يا از وارد شدن آنها بـه بـدن جلـوگيري كننـد بـا آسـپرين يـا
كريسيدين و يا يك سم ديگر اعصاب را ميكشند تا ما ايـن درد را احسـاس نكنـيم، يعنـي روي سـموم
موجود، يك سم تازه اضافه ميكنند و از اين راه كثيف ميلياردها دلار پول به دست ميآورند.
حالا بدتر از اين، افرادي هستند كه نسبتاً سالمند، بدن آنها در مقابل سموم به مبارزه ميپردازد، اجـازه
نميدهد كه آنها از طريق خون وارد ارگانها بشوند و آشيانهاي، منزلي براي خود درست كنند. اين است
كه اين افراد به سردرد شديد مزمن (ميگرن) دچار ميشوند. پزشـك ظـاهربين بـه جـاي اينكـه مصـرف
گوشت، ماهي و از اين قبيل غذاهاي زهرآلود را قدغن نمايد و جلوي اين سـموم را بگيـرد (كـه بـراي
مريض هم چندان خوشآيند نيست) به يك عمل كاملاً ابلهانه دست ميزند. او جاري شـدن سـموم بـه
بدن را افزايش ميدهد تا خونِ بدن را مغلوب سازد. او مصرف مقدار زيادي كباب، مرغ، جوجه و ماهي
59
)
.
را به مريض تجويز و تأكيد مي نمايد تا مقدار سموم در خون به حداكثر برسد و بدن را مجبور سـازد تـا
منازلي براي سموم تهيه نمايد. در نتيجه خون از سموم خالي مي گردد، سـردرد »معالجـه مـي شـود «
و در عوض سموم از خون به طرف ارگان ها عضوها( سرازير مي گردند، در آنجا محكم مي نشينند، به
حالـت جامد در مي آيند و نقرس، فشار خون و سنگ هاي مختلف در بدن به وجـود مـي آورنـد
.
.
.
.
اينجـا وجـدان پزشك راحت است، او سردرد را «معالجه نموده»، حق خود را گرفته است و مريض بي
چـاره و از همـه جا بي خبر از همه بيشتر راضي است، چون يك پزشك «باتجربه» او را توسط
»لذيذترين غـذاهاي دنيـا« معالجه نموده است. نود و نه درصد پزشكان از حقيقت اطلاعي ندارند، آنها
خيال مي كنند كه به مـريض كمك كرده اند و مرض او را معالجه نموده اند
بارها از مردم مي شنويم كه مي گويند فلان غذا را خوردم بدنم جوش زده يا به خـارش درآمـده و يـا
تب كرده ام و مريض شده ام و از اين قبيل حرف ها. اين پديده ها را آلرژي نام نهاده اند. اينها كار س
ـمومي است كه در بدن مرده خوارها در حركتند. در بعضي موارد سمومي كه در بدن خيلي زياد مـي
شـوند بـدن سعي مي كند يك قسمت از آنها را توسط مويرگ ها به طرف پوست راه بدهد تا از آنجا
دفع نمايد
موقعي كه يك مرده خوار خرما يا توت فرنگي و غيره مي خورد و بدنش جـوش مـي زنـد نـه خود
او و نه پزشك و نه زيست شناس از حقيقت امر خبر دارد. همه تصور مي كنند كه توت يـا خرما براي
شخص زيان آور بوده است و او ديگر نبايد اين نوع غذاها را بخورد. هـيچ كـس ً عميقـا فكـر نمي كند
كه خرما يا توت غذاي طبيعي و خيلي ارزنده مي باشند، هيچ سميتي ندارند و نمي توانند
كسي را مسموم نمايند
حقيقت امر اين است كه مصرف اين غذاهاي طبيعي سبب مي شود سمومي كه هنوز به صورت جامد در
نيامده، در حالت سريشمي هستند و قابل حل شدن مي باشند حل بشوند و از راه پوست بيرون بروند،
يعني بدن شخص از سم پاك و خالي گردد. اگر شخص عقل داشته باشد از اين گونه غذاها آنقـدر زيـاد
مي خورد تا اثري از سموم در بدن او باقي نماند. من در اوايل زنده خواري هر موقعي كه خرمـا
و كشمش زياد مي خوردم پوست وسط انگشتان دست و پايم خشك مي شد و به انـدازه اي بـه
خـارش در مي آمد كه ترك بر مي داشت و حتي خون از آن جاري مي شد. ً مخصوصا از ايـن غـذاها بـه
قـدري زيـاد خوردم تا اين علامت ها را از بين ببرم
در موارد ديگر مصرف مواد حيواني مانند تخم مرغ، ماهي، شير و غيره همين علائم را در بـدن ايجـاد مي
كنند. اين دفعه جريان ً كاملا بالعكس مي باشد. مواد حيواني سموم زيادي به بدن وارد مي كند كـه يـك
قسمت از آنها كه در بدن جاي ثابت پيدا نمي كند و كليه ها هم امكانات كافي براي دفع نمودن آن بھ
ندارند ، طرف پوست جاري مي شود و ھمین علائم را بھ وجود مي آورد.
60
مردهخوارهاي كوتهبين اين دو نوع مسمويت را نميتوانند تميز بدهند و از همديگر جدا سازند. آنهـا
هر دو حالت را علامت مرض ميدانند و حال اينكه يكي از آنها علامت مرض است يعني سم از بيـرون
وارد بدن ميشود و ديگري علامت معالجه است يعني سم از بدن خارج ميگردد.
نهادهاند. بـه علـت كمبـود 1 بيماري ديگري هم هست مربوط به كليهها كه نامش را نفروز ليپوئيديك
سلولهاي اصلي و در نتيجه فشار پيدرپي كه خوراكهاي حيواني وارد بدن ميشوند، دستگاههاي كليـه
خراب ميگردند و نميتوانند وظايف خود را به درستي انجام دهند. در نتيجه موادي كه از دسـتگاههـاي
كليهها نبايد عبور كنند مانند آلبومين يا چربي عبور ميكنند و به طرف ادرار جاري ميشـوند و بـالعكس
موادي كه بايد از دستگاههاي كليهها عبور بكنند و با ادرار دفـع بشـوند ماننـد نمـك، آب، اوره و غيـره
نميتوانند عبور نمايند، در خون باقي ميمانند و بدن را مسموم ميسازند.
بيشتر سبب اين بيماري مصرف گوشت فراوان ميباشد كه بدن از عهـدهي آن نمـيتوانـد برآيـد. در
نتيجه مقدار مواد آلبوميني، چربي، كلسترول و غيره در خون از حد معمولي به قدري بـالاتر مـيرود كـه
روي كليهها فشار آورده آنها را خراب ميكند و در ادرار ظاهر ميگردد.
پديـدار گشـت كـه تصـور 2 با وجود اين در سال 1912 در آمريكا يك دانشمند ديوانه به نام ابشـتين
ميكرد با تجويز مقدار زياد گوشت (يعني خود سبب مرض) و عصاره تيروئيد (سم خطرناك) مـيتـوان
مرض نفروز ليپوئيديك را معالجه نمود. خوب توجه بفرماييد، خود پروتئين حيواني كليـههـا را خـراب
كرده و به صورت آلبومين به طرف ادرار روانه گشته و اكنون اين «دانشمند بزرگ» به جاي اينكه مصرف
گوشت را قطع كند و كليهها را راحت بگذارد، مقدار آن را به منتها درجه افزايش مـيدهـد، گويـا بـراي
جبران پروتئيني كه از راه ادرار كم ميشود.
شخص نامبرده با اين كشف متضاد و خطرناك خود چنان شهرت پيدا كرد كه اين بيماري بـه نـام او
به مرض ابشتين معروف شد. با اينكه از آن روز تا به حال حتي يك مريض هم از اين راه معالجه نشـده
است با وجود اين مردهخوارهاي كوتهبين اين رويهي وحشتناك را تا به امروز كوركورانه ادامه ميدهنـد.
يك دفعه كه يك كشف غلط در كتابهاي «علمي» ثبت ميشود ديگر كسي جرأت نميكنـد روي آن را
قلم بكشد، اگر يك روز مردم كوتاهبين به عقل آمدند و مايل شدند اين كـار را انجـام بدهنـد آنهـا بايـد
كليهي كتابهاي طبي را بسوزانند و از نو بنويسند، زيرا نود و نه درصد از مطالب آنهـا فرضـي، غلـط و
متضاد است.
1
‐ Nephros Lipoidique 2
‐ Abshtein
61
وقتي به ياد ميآورم كه چطور توسط گوشت و تخممرغ لعنتي بچههايم را بـا دسـت خـودم كشـتهام
جگرم پاره پاره ميشود. پرفسورهاي سرشناس پاريس بيماري پسرم را مرض نفروز ليپوئيديك تشخيص
دادند و براي افتخار يادبود «ابشتين بزرگ» مقدار زيادي گوشت و عصارهي تيروئيد تجويز نمودند. اگـر
من يك پدر دقيق و دلسوز نبودم و دستورات اين آقايان را دقيقاً مراعات نميكردم اكنون بچـههـاي مـن
زنده بودند، ولي متأسفانه من چنان كبابهاي «لذيذ» براي آنها تهيه ميكردم كه رفقا براي شـوخي منـزل
ما را «كبابي درجهي يك» نام گذاشته بودند. من پدر بيچاره آنقدر به اين دانشمندان اروپايي ايمان داشتم
كه هيچ وقت از خود نپرسيدم كه وقتي خوراك بچههاي من از روزهاي اول زنـدگيِ آنهـا فقـط كبـاب،
تخممرغ، جوجه و شير بوده و هيچ موقعي از اين نوع مواد كم و كسر نداشتهاند چطور شـده كـه اكنـون
باز هم به اين نوع مواد از همه چيز بيشتر احتياج دارند (من نميخواهم مواد مـرده و غيرطبيعـي را غـذا
بنامم، چون آنها در حقيقت غذا نيستند).
پدران و مادران عزيز خوب توجه بفرماييد، بـا عـادت دادن كودكـان خـود بـه خـوراكيهـاي مـرده
بزرگترين گناه را مرتكب ميشويد. وقتي بچهي شما «سرما ميخورد» گناهكار واقعي فقط شـماييد، بـه
هر مرضي كه مبتلا ميشود هميشه گناهكار شـماييد، در هـر سـني كـه در نتيجـهي مـرض بميـرد (كـه
مردهخوارها هميشه به اين طريق ميميرند) باز هم گناهكار شماييد؛ زيرا شما بوديد كه با دست خـود او
را به انواع مواد مرده، غيرحياتي و سمي كه سبب كليهي بيماريها ميباشند، معتاد نمودهايد.
درست نيست آنكه مردم خيال ميكنند شير يك غذاي كامل ميباشد و براي نوزادها ضروري اسـت.
حتي شير مادر هم براي بچهي خود يك غذاي ناقص ميباشـد، چـون بـه تنهـايي بـا شـير مـادر، بچـه
نميتواند زندگي خود را ادامه بدهد. مثلاً شير گاو نه فقط براي بچهي انسـان (حتـي در حالـت نپختـه)
بلكه براي بچهي خود گاو نيز غذاي كامل نيست، زيرا بچهي گاو نميتوانـد بـه تنهـايي بـا شـير مزبـور
زندگي كند اينطور كه با يك نوع علف زندگي ميكند. وقتي شير گاو ارزش يك علـف سـاده را نـدارد
چطور ميتواند براي انسان غذاي كامل باشد. براي همه كس كاملاً آشكار است آن بچـههـايي كـه زيـاد
شير ميخورند هميشه ضعيف، ناتوان و رنگپريده هستند كه بيشـتر وقـت خـود را در رختخـواب و در
مطبهاي پزشكان ميگذرانند.
طبيعت شير مادري را براي كمك موقتي در نظر گرفته زيرا در زمستانهاي گذشته هميشه غذاي تر و
تازه و آبدار در دسترس مردم قرار نميگرفت. اكنون كه در تمام مدت سـال آب هـويج، آب سـيب، آب
پرتقال و مانند آنها در همه جا موجود است به راحتي ميتوان از روز اولِ تولد نـوزاد او را بـا ايـن نـوع
غذاهاي كامل و بينقص و زنده تغذيه نمود.
62
.
.
كوته بيني زيست شناسان مرده خوار بيشتر از همه در هنگام آزمايش ها براي كشف علل سـرطان ظـاهر
مي شود. اين آقايان سعي و كوشش مي كنند كه علل سرطان را در يـك مـاده ي شـيميايي پيـدا نماينـد
و تصور مي كنند كه با داروهاي شيميايي مـي تـوان سـرطان را معالجـه نمـود در واقـع سـرطان
محصـول خوراك هاي مرده مي باشد. اين حقيقت براي خود اين زيست شناسـان هـم آشـكار گرديـده
اسـت آنهـا هزاران موش هاي وحشي را كه از سرطان هيچ خبري ندارند جمع آوري مي كنند، بـا
غـذاي مصـنوعي و مرده آنها را تغذيه نموده و به سرطان مبتلا مي نمايند. وقتي اين موش ها را به غذاي
طبيعي برمي گرداننـد همه ي آنها معالجه مي شوند. با وجود اين، اين آقايان مايل نيستند »نتيجه« مثبت
مطالعه خود را بـه مـردم اعلام نمايند از ترس اينكه مبادا با اين امر خود و ديگران را از »لذت« غذاهاي
مـرده محـروم بسـازند و علاوه بر اين آنها نمي خواهند از پول هاي هنگفتي كه دولت ها براي مطالعات
در اختيار آنها گذاشـته انـد، دست بكشند .
اين به اصطلاح دانشمندان معروف بعد از شناختن علت اصلي سرطان اين طور اظهار نظر مي نماينـد،
موش هايي كه با غذاي طبيعي تغذيه مي شوند به سرطان مبتلا نمي شوند؛ اين درست، ولي ما نمـي
تـوانيم اين حقيقت را روي مردم عملي سازيم و به آنها توصيه نماييم غذاي پختـه نخورنـد تـاده بيسـت
سـال ديگر مبتلا به سرطان نشوند. اين آقايان اطلاع ندارند كه سرطان مانند همه ي بيماري هاي ديگر با
خوردن اولين لقمه ي مرده بناگذاري مي شود، ولي فقط بعد از ده بيست سال آنها قـادر مـي شـوند
نتيجـه ي كـار زشت خود را ببينند و آن هم در موقعي كه كار از كار گذشته است. آيا ً واقعا اين آقايان
عقل سالم دارنـد كه بعد از كشفي كه ميليون ها افراد بشر را از مرگ وحشتناك نجات خواهد داد اين
اظهارات را مي كنند؟مغز اينها بيمار است و باعث اين بيماري همين خوردني هاي مرده است كه آنهـا
خـداي خـود نمـوده و مي پرستند. آنها جرأت نمي كنند به مردم بگويند برويد از اجساد پوسيده و
گنديده ي سلول هاي حيواني و گياهي دوري كنيد و با غذاي زنده و طبيعي تغذيـه نماييـد تـا بـه
سرطان و به بيماري هاي ديگر مبتلا نشويد. چرا آنها در بيمارسـتا ن هـا روي بيمـاران ايـن كـار را
عملـي نمي سازند؟ ديگر عقل من نمي رسد كه جواب اين سؤال را بدهم، فقط لازم مي دانـم بگـويم
كـه سـلول سرطان با مواد مرده تغذيه مي شود و وقتي غذاي آن را قطع مي كنيم او گرسنه مانـده مـي
ميـرد و از بـين مي رود، خيلي ساده و بي زحمت و بدون خرج. اگر در حال حاضر كسـي مـي خواهـد
سـرطان را عمـل نمايد او بعد از عمل بايد به بيمار توصيه نمايد علت اصلي سرطان را از ميان بردارد تا
يك غـده ي تـازه ظاهر نگردد و يا قسمت هايي از غده كه در بدن باقي مانده اند تقويت نگردند و از
بين بروند. اما معالجـه با برق يك حقه بازي بيش نيست كه تا به حال براي هيچ كس فايده نداشته ولي
هم اين تجارت قلابي را ادامه مي دهند

اطلاعات کتابدانلود کتاب “خام خواریدانلود کتاب “پخته خواری یک عادت مرگ آور

دیگر مطالب مهم :واکسن نزنید! اطلاعات مهم و اضطراری!!

هم اکنون نسخه های با کیفیت بالا از نسخه های پارسی این کتاب ها را در اختیار دارید، این کتاب ها به زبانهای دیگری نیز منتشر شده اند.

این کتاب ها رایگان اند و نباید در هیچ جا بفروش برسند ؛ درنتیجه بعضی از فروشگاه ها که درحال چاپ و فروش نسخه های تحریف شده ی این کتابها هستند، متخلّف میباشند !

زرین پخش هنر .TAGS: 1540777 آلایاALAJEDDDUBDDSUBNAOPGPRAY FOR AMAZONTHE REAL PRICETHE TRUE COSTآب نداردآبیاریآبیایآتئیستآتئیسمآتش سوزیآتیستآتییستآدم فضایی هاآرشاویر تر هوانسیانآفت کشآلاجاآلاجهآلایاآلایا زیرنویس فارسیآلایهآموزش کاشت درختآموزش کاشت نهالآنتی ناتالیستآنتی ناتالیسمآهنگ جدیدآواتارآواتار پروفایلآوانسینآیلتسابعادابن سیناابن سینا گیاه خواراتاتانازیاخلاق گیاه خواریاخلاقیاخلاقیاتاداره فضای سبزادیسون خام خوارادیسون گیاه خواراربطان بیست پویاارگانیکارماسپاشاسپاشیکاسپایدرمناستان هااضطراریاف سی ایافراد چاقافزایش بیناییافزایش جمعیتاکو ویلجاکوویلجالاجاالاجهالایالایاالایهالیامتحان FCEامتحان آیلتسامتحان مجازیان ایانار سبزانارسبزانتی الکلیسمانجمن ترک اعتیادانجمن خام یاه خوارانانجمن گیاه خواریانجمن گیاهیاندیشمنداندیشهانسانیتانیانیشتین گیاه خوارانییاهدای خوناوانسیناوتانازیایسگا کردناینترب5ب6ب7ب85بارداری ممنوعبازیبازی دوبله فارسیبازی مرد عنکبوتی دوبل فارسبازی های قدیمیبازیگر جوکربازیهاباغ وحشباغ وحش ارمبچه بیا پایین سرمون درد گرفتبچه رئیسبخور و لاغر شوبرگ خواریبسکیبعد هابهترین کتاببهترین کتاب دنیابوف کوربی تی اسبی خدایانبیازیبیگانگانبیگانهبیگانه فرازمینیپپایداریپایشپدپر عمر ترین آدمپر عمر ترین مردپروفایل فیکپزشکپزشکیپسرانپسوریازیسپمادپنیر خام گیاهیپنیر گیاهیپودر میخکپوستپوست انارپوست موزپوکی استخوانپیو دی پایپیودیپایتاجیتار زدنتاری دیدتافلتاقلتبدیل آهنگ به نوتتبدیل صدا به نوت هاتبدیل نوت به آهنگتبلیغاتتحلیلتحلیل لثهتخفیفتراتراریختهترک اعتیادتعطیلتغذیه طبیعیتغذیه ی طبیعیتگتله موشتهرانتوازاتوازنتوازیتوطئه ی گاویتولید مثل بیش از حدتوماس ادیسون یک خام گیاه خوار بودجاست یوجکجلادجمعیت کمجنایتی علیه انسانیتجنگل سوزیجنگل کاریجهان های موازیجهش ژنتیکیجوانیجوکجوکرجوکر گیاه خوارچاقیچربی در رگ هاچربی ودر قلبچنارچنار تهرانچهارشنبه های سفیدحسیحکحیوان آزاریحیوان خواریحیوان کالا نیستحیوانات فضاییحیوانات کالا نیستندحیوانات ولگردخام گیاه خواری بی بی سیخام گیاه خواری صدای آمریکاخام گیاه خواری من و توخداپرستیخرج زندگی خام خواریخرج زندگی گیاه خواریخرید کتابخطرات گیاه خواریخطرات ماسکخمیر دندان طبیعیخمیر دندان گیاهیخمیردندان گیاهیخوار خاریخواکینخوام گیاه خواریخودکشی هدایتخوردن حشراتخوردن سوسکخوزستانخون دادنخون رسانیخونگیریخوواکینداروینداروینیسمدارینوسدانشگاه بدون کنکوردانلود مستندداود خدادوستداوود خدا دوستدختراندخترونهدرخت پالمدرخت خرما تهراندرخت کاریدرخت نخل در تهراندرختان تهراندرختکاریدرماندرمان بیماری هادرمان پسوریازیسدرمان پوکی استخواندرمان تحلیل لثهدرمان چاقیدرمان طبیعیدرمان همه چیزدرمان همه ی بیماری هادستگاه دفع حشراتدعا کنید برای آمازوندفع آفاتدکتردکتر آی کیودکترادکتریدنیای موازیدهان بند بردگیدهن بنددوبله فارسیدوختن دهاندوختن دهن بهرامدوربین زنداندیواررفع تاری دیدروستای همسوی با محیط زیستروغن پالمریزش موزئوسزرینزرین آذرزرین هنرزندانی هازندانیانزهرابزیباسازیساخت آهنگ از روی نوتساکنان زمینسام ماجراجوسحر مقدسسریرسریوسسگ آزاریسگ خوریسگ کشیسگ های ولگردسیریوسشادابیشاهدشکم خود را گورستان حیوانات نکنیدشکمتان را قبرستان حیوانات نکنیدشکنجهشهر بازیشهر بازی ارمشهرداری جنایت کارشهرستان هاشورش 57شیرشیر خام گیاهیشیر گیاهیشیر نخوریدشیر و پوکی استخوانصادقصادق هدایتضد الکلضد پلیسضد شورشضد واکسنضرر های نانضعف چشمضعف دیدطبیعتطنزطولانی ترین عمرعرضه و تقاضاعسلعسل در خام خواریعسل گیاهی نیستعسل و اخلاقعصر ابتذالعصر بازیعصر جدیدعصر دیجیتالعقیم سازیعقیم کردن حیواناتعقیمسازی سگ هاعکس آواتارعکس پروفایل دخترونهعلائمعلایمعلت مرگ آوانسیانعمر تولانیعمر طولانیعو عوعواملعوعوعوعو کنانغذا رسانیفرازمینیفرازمینی هافرازمینیانفرزندان آوانسیانفرکانسفروزمینی هافروشگاه خام گیاهیفروشگاه گیاهیفضافضای سبزفضایی هافلسفهفلسفیدنفمینیستفمینیسمفواید برنجفواید سوسکفواید گیاه خواریفواید نانفیلسونفیلم قدیمیفیلمفارسیفیمسازییفیملفیمینقارچ خواریقارچ خورقارچ خوریقدرت بیناییقیمت حقیقیکارنامهکاریکاتورکاشت درخت در خیابانکاشت درخت در منزلکاشت درخت در وچهکاماکاهش وزنکاهش وزن سریعکاهش وزن گیاهیکتاب اخلاقیکتاب تخیفکتاب درسیکتاب رایگانکتوژنیککچلکچلیکشاورزی فشردهکشتار دسته جمعیکشور هاکلاس زبان حضوریکمبودکمبود B12کمبود آبکمبود ب12کمبود بی 12کمبود ویتامینکنترلکنترل انسان هاکنترل ذهنکنش و واکنشکوچهکوویدکیودی پایکیودیپایگام دومگذارش حیوان ازاریگذر نامه واکسنگذرنامه کروناییگزارش حیوان آزاریگلوبالیسمگوشتگوشت دولتیگوشت سگگوشت گربهگوشتیرانگونه پرستیگیاه خاریگیاه خواران عسلیگیاه خواری انیشتینگیاه خواری در جامعهگیاه خواری فشردهگیاه خواری و اسلامگیاهخواری و اخلاقگیم دوبلهگیه خاریگیه خواریلاپایشلاغریلاغری سریلاغری سریعلبنیات گیاهیلثهلغورما و فرازمینی هاماسکماسک بردگیماسک بی ماسکماسک رایگانماهیماهی حیوان نیستماهی حیوون نیستماهی سین ندارهماهی عیدماهی قرمزماهی قرمز عیدماهی هفت سینمحل تزریق واکسنمدارسمدرسهمدرسه حضوریمدرسه ی هبولا ها دوبله فارسیمدرنمرد ستیزیمرد عنکبوتیمرغ دولتیمرگ فرزندانمرگ کودکانمستر بیستمستر تیسترمستندمستند قیمت واقعیمشاهیر خام خوارمشاهیر گیاه خوارمضرات برنجمضرات پالممضرات نانمعنویمعنویتمکانیکمکانیکیملخ خوارانملخ خوریململانیممنوعیتممنوعیت تاترمنطقهمنطقه 1موشگیرمولتی ورسمیان ستاره ایمیز غذای خام خواریمیکانیکمیکسمیلمیوه خوارمیوه خورنرم کنندهنژاد پرستینسل جدیدنعیمنه به واکسننه به واکسن اجبارینهال کاریهسیهک دورین مدار بستههککهلاکوهنرهیرماهیرمانهیولاهاواپایشواک سمواکسمواکسن اجباریواکسن کنکورواکسیناسیونواکسیناسیون دانش آموزانواکسیناسیون دانشجویانواکین فنیکسواکین فونیکسواکین فینیکسوجترینورزشورزش حرفه ایورزش گرانویتامین ثویرگولویروس تاج دارویکتور آوانسیانیوتایوتان

دیدگاهتان را بنویسید