نقشه کاراکین جایگزین ویکندی در پابجی موبایل می‌شود

تنها چند روز تا انتشار ششمین نقشه پابجی موبایل باقی مانده است. نقشه مورد انتظار کاراکین (Karakin) مپی دو در دو کیلومتر به حساب می‌آید که ۶۴ بازیکن را برای…

ادامه خواندننقشه کاراکین جایگزین ویکندی در پابجی موبایل می‌شود